อ.ประสิทธิ์ คงทรัพย์ /ร.ร. สิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย

Posts tagged ‘ปะสัณชาติ’

ศัพท์แพทย์แผนไทย(โบราณ) “ปะสัณชาติ”

ศัพท์แพทย์แผนไทย(โบราณ)  วันละคำ  ประจำวันที  ๑๙ มีนาคม พ.ศ ๒๕๕๗  วันนี้ขอเสนอคำว่า    “ปะสัณชาติ”  อ่านว่า ปะ-สัน-นะ-ชาด

หมายถึง   อาการลงท้องเป็นน้ำชานหมาก และน้ำแตงโม    กล่าวก็คือ อาการถ่ายท้องหรือท้องเสีย  ออกมาเป็นน้ำแตงโม หรือน้ำชานหมาก  หรือมีภาวะ

เลือดออกมากับอุจจาระ    

        ข้อมูลทางการแพทย์     bloody  diarrhea     เกิดจากการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร  เชื้อทีทำให้ถ่ายออกมามีเลือดปน ได้แก่

เชื้ออีโคไล (E. coli)   ,  เชื้อ Shigella   , 

 

Tag Cloud