อ.ประสิทธิ์ คงทรัพย์ /ร.ร. สิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย

Posts tagged ‘คณาเภสัช’

แบบทดสอบเรื่อง คณาเภสัช

แบบทดสอบเรื่อง  คณาเภสัช

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้น

๑. ข้อใดเป็นจุลพิกัดที่ต่างกันที่ขนาดทั้งหมด

               ๑. ส้มกุ้งทั้ง ๒, กระดูกไก่ทั้ง ๒, เกลือทั้ง ๒, กระท้อนทั้ง ๒

               ๒. ตับเต่าทั้ง ๒, หัวกระดาดทั้ง ๒, มะปรางทั้ง ๒, ผักปอดทั้ง ๒

               ๓. ข่าทั้ง ๒, กระพังโหมทั้ง ๒, เปล้าทั้ง ๒, เร่วทั้ง ๒

               ๔. ศิลายอนทั้ง ๒, หมากทั้ง ๒, มะยมทั้ง ๒, ข้าวเย็นทั้ง ๒

๒. “ละหุ่งทั้ง ๒” เป็นจุลพิกัดต่างกันที่อะไร

               ๑. ต่างกันที่สี                         ๒. ต่างกันที่รส

               ๓. ต่างกันที่ขนาด                  ๔. ต่างกันที่ชนิด

๓.การจำกัดตัวยาหลายสิ่ง รวมเรียกชื่อเป็นชื่อเดียวกัน แต่ตัวยาแต่ละอย่างไม่เท่ากัน คือมีน้ำหนัก

               ไม่เท่ากัน เพราะเหตุว่าท่านสงเคราะห์เอาไปแก้ตามสมุฏฐานต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้เป็นคำจำกัด-

               ความของอะไร

               ๑. จุลพิกัด                                           ๒. พิกัดยา

               ๓. มหาพิกัด                                         ๔. มหาพิกัด

๔. ข้อใดกล่าวถึงพิกัดยาได้ถูกต้อง

               ๑. พิกัดยา              ๒ สิ่ง มี    ๓     พิกัด

               ๒. พิกัดยา              ๕ สิ่ง มี    ๑๘  พิกัด

               ๓. พิกัดยา              ๗ สิ่ง มี    ๕     พิกัด

               ๔. พิกัดยา              ๙ สิ่ง มี    ๗     พิกัด

๕. การจำกัดจำนวนตัวยาที่มีกลิ่นหอม ๓ อย่างในยา ๒ สิ่ง คือความหมายของพิกัดอะไร

               ๑. พิกัดตรีสุคนธ์                   ๒. พิกัดทเวคันธา

               ๓. พิกัดทเวติคันธา                ๔. พิกัดตรีคันธวาต

๖. ตัวยาในพิกัดใดที่มีสรรพคุณ “แก้ปิตตะวาตะ เสมหะในกองธาตุ ฤดู อายุ และกองสมุฏฐาน”

               ๑. พิกัดตรีผลา                      ๒. พิกัดตรีกฎุก

               ๓. พิกัดตรีสาร                       ๔. พิกัดตรีสุคนธ์

๗. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพิกัดตรี

               ๑. เหง้าขิงแห้ง, เมล็ดพริกไทย, ดอกดีปลี

               ๒. ลูกกระวาน, รากอบเชยเทศ, รากพิมเสนต้น

               ๓. รากมะตูม, เทียนขาว, น้ำตาลกรวด

               ๔. รากว่านหางจระเข้, ฝักราชพฤกษ์, รงทอง

๘. พิกัดยาใดมีสรรพคุณ “แก้ร้อนในกระหายน้ำ, แก้พิษไข้พิษฝี, แก้ดีพิการ, แก้นิ่ว,

               ขับปัสสาวะ”

               ๑. รากมะกอก, รากกล้วยตีบ, รากกะดอม

               ๒. รากมะตูม, เทียนขาว, น้ำตาลกรวด

               ๓. เมล็ดโหระพา, ลูกกระวาน, ลูกราชดัด

               ๔. โกฐกระดูก, กระลำพัก, ขอนดอก

๙. การจำกัดจำนวนตัวยาที่ทำให้มีความสุขเป็นที่ตั้ง ๓ อย่าง เป็นความหมายของพิกัดยาใด

               ๑. พิกัดตรีผลสมุฏฐาน          ๒. พิกัดตรีสุขคติสมุฏฐาน

               ๓. พิกัดตรีพิษจักร                 ๔. พิกัดตรีกาฬพิษ

๑๐. พิกัดตรีโลหิตะพละ คือข้อใด

               ๑. ผลดีปลี, รากกะเพราะ, รากพริกไทย

               ๒. สมุลแว้ง, เนื้อไม้, เทพทาโร

               ๓. ดอกจันทน์, กระวาน, อบเชย

               ๔. ลูกเร่วใหญ่, ลูกจันทน์เทศ, ดอกกานพลู

๑๑. การจำกัดจำนวนตระกูลยา (เครื่องยา) ที่มีรสร้อน ๕ อย่าง คือ

               ๑. น้ำนมสด, น้ำนมส้ม, น้ำอ้อย, น้ำผึ้ง, น้ำมันเนย

               ๒. ดอกดีปลี, รากช้าพลู, เถาสะค้าน, รากเจตมูลเพลิง, เหง้าขิงแห้ง

               ๓. หัวกกลังกา, หัวเต่าเกลียด, หัวแห้วหมู, หัวหญ้าชันกาด, หัวเปราะ

               ๔. หญ้าเกล็ดหอยน้อย, หญ้าเกล็ดหอยใหญ่, รากละหุ่งแดง, รากมะเขือขื่น, รากมะอึก

๑๒. รากมะตูม, รากลำไย, รากเพกา, รากแคแตร, รากคัดลิ้น หมายถึงพิกัดอะไร

               ๑. เบญจมูลน้อย                   ๒. เบญจมูลใหญ่

               ๓. เบญจโลกวิเชียร                              ๔. เบญจโลธิกะ

๑๓. พิกัดยาที่มีสรรพคุณใช้กระทุ้งพิษไข้หรือถอนพิษต่าง ๆ แก้ไข้ต้นมือ แก้ไข้พิษ ไข้กาฬ

                ไข้หัว แก้ไข้เพื่อดีและโลหิต คือข้อใด

               ๑. เบญจโลธิกะ                     ๒. เบญจจันทน์

               ๓. เบญจโลกวิเชียร                              ๔. เบญจมูลใหญ่

๑๔. พิกัดตานทั้ง ๕ มีความหมายว่าอย่างไร

               ๑. การจำกัดจำนวนตัวยาที่ชื่อว่าตาน ๕ อย่าง

               ๒. การจำกัดจำนวนของรากตาล ๕ อย่าง

               ๓. การจำกัดจำนวนตัวยาที่แก้โรคตาน ๕ อย่าง

               ๔. การจำกัดจำนวนตัวยาที่มีคุณแก้ตาน ๕ อย่าง

 

๑๕. ข้อใดไม่จัดอยู่ในพิกัดดีทั้ง ๕

               ๑. ดีหมาป่า                          ๒. ดีหมูป่า

               ๓. ดีวัวป่า                             ๔. ดีจระเข้

๑๖. พิกัดเหล็กทั้ง ๕ มีสรรพคุณรวมอย่างไร

               ๑. แก้พรรดึก, แก้ท้องมาน, แก้เสมหะ, แก้บิดมูกเลือด, ชำระเมือกมันในลำไส้

               ๒. แก้พิษสัตว์, ทำให้อาเจียน, ขับลม, ขับระดูสตรี, ขับโลหิตช้า ๆ

               ๓. แก้พิษโลหิตทั้งบุรุษและสตรี บำรุงกำลังให้แข็งแรง แก้กระษัย

               ๔. แก้โรคดี, เสมหะและลมที่เป็นพิษ แก้ริดสีดวง ทำลายพยาธิ

๑๗. ข้อใดไม่จัดอยู่ในบัวทั้ง ๕

               ๑. บัวสัตตบงกชแดง                            ๒. บัวลินจง

               ๓. บัวนิลอุบล                        ๔. บัวจงกลนี

๑๘. ข้อใดไม่จัดอยู่ในพิกัดเนาวหอย

               ๑. เปลือกหอยกาบ, เปลือกหอยนางรม, เปลือกหอยโข่ง

               ๒. เปลือกหอยนางรม, เปลือกหอยขม, เปลือกหอยมุก

               ๓. เปลือกหอยพิมพการัง, เปลือกหอยตาวัว, เปลือกหอยแครง

               ๕. เปลือกหอยจุ๊บแจง, เปลือกหอยมุก, เปลือกหอยแครง

๑๙. ข้อใดไม่จัดอยู่ในพิกัดสัตตะโลหะ

               ๑. เนื้อไม้ขันทองพยาบาท     ๒. รากฟักทอง

               ๓. รากต้นใบทอง                   ๔. รากทองพันชั่ง

๒๐. ข้อใดไม่จัดอยู่ในพิกัดเนาวเขี้ยว

               ๑. เขี้ยววัวป่า                        ๒. เขี้ยวช้าง

               ๓. เขี้ยวหมาป่า                     ๔. เขี้ยวหมูป่า

๒๑. โกฐชฎามังสี มีรสและสรรพคุณอย่างไร

               ๑. รสฝาด สรรพคุณ แก้บิดมูกเลือด, แก้โรคอุจจาระธาตุพิการ, สมานบาดแผล

               ๒. รสฝาดเมา สรรพคุณ ฆ่าพยาธิ, แก้ไส้ด้วน, แก้ไส้ลาม, ขับโลหิต

               ๓. แก้ไข้, แก้หอบ, แก้เสมหะ

               ๔. แก้โรคในปากคอ, แก้หอบ, แก้ลมในกองธาตุ

๒๒. รากจำปาทอง จัดอยู่ในพิกัดใด

               ๑. เบญจโลหะ                       ๒. สัตตะโลหะ

               ๓. เนาวโลหะ                        ๔. ทศโลหะ

๒๓. “พิกัดทศมูลใหญ่” มีความหมายว่าอย่างไร

               ๑. การกำหนดจำนวนรากไม้ ๑๐ อย่าง

               ๒. การจำกัดจำนวนตัวยาที่มีคุณ ๑๐ อย่าง

               ๓. การจำกัดจำนวนตัวยาที่มีตระกูล ๑๐ อย่าง

               ๔. การจำกัดจำนวนตัวยาที่แก้เมือกมันและเสมหะมีกลิ่น ๑๐ อย่าง

๒๔. ข้อใดไม่จัดอยู่ในพิกัดทศกุลาผล

               ๑. ลูกผักชีทั้ง ๒                     ๒. อบเชยทั้ง ๒

               ๓. กระวานทั้ง ๒                    ๔. ลำพันทั้ง ๒

๒๕. “แก้ลมอัมพาต อิดโรย บำรุงธาตุ บำรุงหัวใจ เจริญอาหาร ขับน้ำย่อย กระตุ้นประสาท

               ส่วนกลาง” เป็นสรรพคุณของเภสัชวัตถุใด

               ๑. โกฐกรักกรา                      ๒. โกฐกะกลิ้ง

               ๓. โกฐน้ำเต้า                        ๔. โกฐชฎามังสี

๒๖. เกลือชนิดใดไม่จัดอยู่ในพิกัดเกลือพิเศษ

               ๑. เกลือสมุทร                       ๒. เกลือสุนจาระ

               ๓. เกลือสุวษา                       ๔. เกลือสินเธาว์

๒๗. พิกัดยาในข้อใดมีสรรพคุณ “แก้ไข้อันบังเกิดแก่ธาตุทั้ง ๔”

               ๑. เกลือพิเศษ                       ๒. บัวพิเศษ

               ๓. โกฐพิเศษ                         ๔. เทียนพิเศษ

๒๘. ตัวยาชนิดใดที่ไม่จัดอยู่ในพิกัดทศมูลใหญ่

               ๑. รากเพกา                                         ๒. รากแคแตร

               ๓. รากนมสวรรค์                   ๔. รากลำไย

๒๙. ถ้าเป็นโรคริดสีดวงทวาร ควรเลือกใช้ยาพิกัดใด

               ๑. เกลือพิเศษ                       ๒. โกฐพิเศษ

               ๓. เทียนพิเศษ                       ๔. บัวพิเศษ

๓๐. พิกัดยาในข้อใดมีสรรพคุณ “ดับพิษในกระดูก ในข้อและเส้นเอ็น”

               ๑. เกสรทั้ง ๙                         ๒. เทียนทั้ง ๙

               ๓. เขี้ยวทั้ง ๙                         ๔. โกฐทั้ง ๙

๓๑. ตัวยาใดมีสรรพคุณ “แก้ลมครรภ์รักษา”

               ๑. เทียนเกล็ดหอย                 ๒. เทียนสัตตบุษย์

               ๓. เทียนข้าวเปลือก                              ๔. เทียนตาตั๊กแตน

๓๒. ตัวยาใดมีสรรพคุณ “แก้ลมในกองริดสีดวง”

               ๑. โกฐสอ                                             ๒. โกศเขมา

               ๓. โกฐหัวบัว                         ๔. โกฐเชียง

๓๓. “โรคกระษัย ไตพิการ” ควรใช้ตัวยาในพิกัดใดรักษา

               ๑. เกสรทั้ง ๙                         ๒. เทียนทั้ง ๙

               ๓. โกฐทั้ง ๙                                         ๔. เนาวหอย

๓๔. ตัวยาใดเป็นตัวยาประจำกองปิตตะสมุฏฐานทั้งหมด

               ๑. ลูกสมอพิเภก, เหง้าขิงแห้ง, รากเจตมูลเพลิง

               ๒. ลูกสมอไทย, เมล็ดพริกไทย, เถาสะค้าน

               ๓. ลูกมะขามป้อม, ผลดีปลี, รากช้าพลู

               ๔. ลูกมะขามป้อม, เมล็ดพริกไทย, รากเจตมูลเพลิง

๓๕. ในวสันตฤดู ถ้าจะแก้วาตะสมุฏฐาน จะใช้ตัวยาอย่างไร

               ๑. เมล็ดพริกไทย ๑๒ ส่วน, ดอกดีปลี ๘ ส่วน, เหง้าขิงแห้ง ๔ ส่วน

               ๒. ดอกดีปลี ๑๒ ส่วน, เมล็ดพริกไทย ๘ ส่วน, เหง้าขิงแห้ง ๔ ส่วน

               ๓. เหง้าขิง ๑๒ ส่วน, เมล็ดพริกไทย ๘ ส่วน, ผลดีปลี ๔ ส่วน

               ๔. ไม่มีข้อใดถูก

๓๖. ในเหมันตฤดู ถ้าจะแก้เสมหะสมุฏฐานจะต้องใช้ยาอะไร

               ๑. ลูกมะขามป้อม ๑๒ ส่วน, ลูกสมอพิเภก ๘ ส่วน, ลูกสมอไทย ๔ ส่วน

               ๒. ผลดีปลี ๑๒ ส่วน, เหง้าขิงแห้ง ๘ ส่วน, เมล็ดพริกไทย ๔ ส่วน

               ๓. รากช้าพลู ๑๒ ส่วน, รากเจตมูลเพลิง ๘ ส่วน, เถาสะค้าน ๔ ส่วน

               ๔. เถาสะค้าน ๑๒ ส่วน, รากช้าพลู ๘ ส่วน, รากเจตมูลเพลิง ๔ ส่วน

๓๗. มหาพิกัดเบญจกูล มีสรรพคุณอย่างไร

               ๑. บำรุงธาตุ                                         ๒. แก้ธาตุทั้ง ๔ ให้บริบูรณ์

               ๓. แก้ธาตุทั้งปวงให้บริบูรณ์   ๔. แก้ในกองอภิญญาณธาตุ

๓๘. มหาพิกัดเบญจกูล ตัวยาอะไรมีน้ำหนักน้อยที่สุด

               ๑. รากเจตมูลเพลิง                ๒. เหง้าขิงแห้ง

               ๓. ผลดีปลี                                            ๔. เถาสะค้าน

๓๙. ธาตุที่สำแดงให้รู้ดุจผีสิงที่ทำให้อุจจาระเป็นสีต่าง ๆ

               ๑. กองอสุริญธัญญาณธาตุ   ๒. กองอภิญญาณธาตุ

               ๓. กองจตุกาลเตโช                              ๔. กองฉกาลวาโย

๔๐. ตัวยาในพิกัดใดที่ใช้แก้ “ธาตุที่สำแดงให้รู้ดุจผีสิง ให้ระส่ำระสายในกองธาตุทั้ง ๔ ทำให้

                 อุจจาระมีกลิ่นต่าง ๆ ตามที่ธาตุพิการ”

               ๑. อภิญญาณเบญจกูล                        ๒. ทศเบญจกูล

               ๓. ทศเบญจขันธ์                                  ๔. โสฬสเบญจกูล

๔๑. ตัวยาในพิกัดใดที่มีสรรพคุณแก้ในกองธาตุทั้ง ๔ และอากาศธาตุและตัวยารวมกันได้ ๓๖ ส่วน

               ๑. อภิญญาณเบญจกูล                        ๒. มหาพิกัดเบญจกูล

               ๓. ทศเบญจขันธ์                                  ๔. โสฬสเบญจกูล

๔๒. ตัวยาในพิกัดใดที่ใช้แก้กองธาตุทั้งปวงและสงเคราะห์ไปแก้โรคในสตรี

               ๑. ทศเบญจกูล                                    ๒. ทศเบญจขันธ์

               ๓. โสฬสเบญจกูล                                 ๔. อภิญญาณเบญจกูล

๔๓. ตัวยาในพิกัดทศเบญจขันธ์ สามารถรวมกันได้กี่ส่วน

               ๑. ๓๖ ส่วน                                                         ๒. ๑๕ ส่วน

               ๓. ๕๐ ส่วน                                                         ๔. ๔๒ ส่วน

๔๔. โสฬสเบญจกูลถ้าจะแก้ในกองอากาศธาตุ มีส่วนและตัวยาอย่างไร

               ๑.           ดอกดีปลี ๕ ส่วน, รากเจตมูลเพลิง ๔ ส่วน, เถาสะค้าน ๓ ส่วน, รากช้าพลู ๒ ส่วน, เหง้าขิง

                              ๑ ส่วน

               ๒.           รากเจตมูลเพลิง ๕ ส่วน, เถาสะค้าน ๔ ส่วน, รากช้าพลู ๓ ส่วน, เหง้าขิงแห้ง ๒ ส่วน, ดอก

                              ดีปลี ๑ ส่วน

               ๓.           ดอกดีปลี ๘ ส่วน, รากช้าพลู ๖ ส่วน, เถาสะค้าน ๔ ส่วน, รากเจตมูลเพลิง ๒ ส่วน, เหง้าขิง

                              แห้ง ๑๖ ส่วน

               ๔.           ดอกดีปลี ๖ ส่วน, รากช้าพลู ๔ ส่วน, เถาสะค้าน ๒ ส่วน, รากเจตมูลเพลิง ๑๖ ส่วน,

                              เหง้าขิงแห้ง ๘ ส่วน

๔๕.         “ดอกดีปลี ๒ ส่วน, รากช้าพลู ๑๖ ส่วน, เถาสะค้าน ๘ ส่วน, รากเจตมูลเพลิง ๖ ส่วน, เหง้า

                              ขิงแห้ง ๔ ส่วน” ตัวยาตามสูตรนี้ใช้แก้อะไร

               ๑.           แก้ในกองปถวีธาตุ                 ๒. แก้ในกองอาโปธาตุ

               ๓. แก้ในกองวาโยธาตุ                          ๔. แก้ในกองเตโชธาตุ

๔๖ “ดอกดีปลี ๕ ส่วน, รากเจตมูลเพลิง ๔ ส่วน, เถาสะค้าน ๓ ส่วน, รากช้าพลู ๒ ส่วน,

               เหง้าขิงแห้ง ๑ ส่วน” สูตรยานี้เป็นสูตรยาอะไร แก้ในกองธาตุใด

               ๑. ทศเบญจกูล แก้ในกองปถวีธาตุ       ๒. ทศเบญจขันธ์ แก้ในกองปถวีธาตุ

               ๓. ทศเบญจกูล แก้ในกองอาโปธาตุ      ๔. ทศเบญจกูล แก้ในกองอาโปธาตุ

๔๗.         ทศเบญจขันธ์ ที่แก้กองเตโชธาตุ มีตัวยาและส่วนอย่างไร

               ๑.           ดอกดีปลี ๕ ส่วน, รากช้าพลู ๔ ส่วน, เถาสะค้าน ๓ ส่วน, รากเจตมูลเพลิง ๒ ส่วน,

                              เหง้าขิงแห้ง ๑ ส่วน

               ๒.           รากช้าพลู ๕ ส่วน, เถาสะค้าน ๔ ส่วน, รากเจตมูลเพลิง ๓ ส่วน, เหง้าขิงแห้ง ๒ ส่วน,

                              ดอกดีปลี ๑ ส่วน

               ๓.           ดอกดีปลี ๑ ส่วน, รากเจตมูลเพลิง ๕ ส่วน, เถาสะค้าน ๔ ส่วน, รากช้าพลู ๓ ส่วน,

                              เหง้าขิงแห้ง ๒ ส่วน

               ๔.           ดอกดีปลี ๒ ส่วน, รากเจตมูลเพลิง ๑ ส่วน, เถาสะค้าน ๕ ส่วน, รากช้าพลู ๔ ส่วน,

                              เหง้าขิงแห้ง ๓ ส่วน

๔๘. “เถาสะค้าน ๑ ส่วน, ดอกดีปลี ๒ ส่วน, รากช้าพลู ๓ ส่วน” เป็นตัวยาที่ประกอบในสูตรยา

               แก้สมุฏฐานอะไร

               ๑. เตโชธาตุกำเริบ                 ๒. เตโชธาตุหย่อน

               ๓. อาโปธาตุกำเริบ                ๔. อาโปธาตุหย่อน

๔๙. “เถาสะค้าน ๔ ส่วน, ดอกดีปลี ๘ ส่วน, รากช้าพลู ๑๖ ส่วน” เป็นตัวยาที่ประกอบอยู่ใน

               สูตรยาแก้สมุฏฐานอะไร

               ๑. เตโชธาตุกำเริบ                 ๒. วาโยธาตุกำเริบ

               ๓. อาโปธาตุกำเริบ                ๔. ปถวีธาตุกำเริบ

๕๐. “รากช้าพลู ๑ ส่วน, พริกไทย ๔ ส่วน, ลูกสมอไทย ๑๖ ส่วน” เป็นตัวยาที่ประกอบอยู่ใน

               สูตรแก้สมุฏฐานอะไร

               ๑. เตโชธาตุกำเริบ                 ๒. วาโยธาตุกำเริบ

               ๓. อาโปธาตุหย่อน                ๔. ปถวีธาตุพิการ

๕๑. “ดอกดีปลี ๒ ส่วน, รากเจตมูลเพลิง ๑ ส่วน, รากช้าพลู ๓ ส่วน, ขิง ๑/๒ ส่วนระคน”

               เป็นตัวยาที่ประกอบอยู่ในสูตรยาแก้อะไร

               ๑. วาโยธาตุกำเริบ                ๒. วาโยธาตุหย่อน

               ๓. อาโปธาตุกำเริบ                ๔. อาโปธาตุหย่อน

๕๒. “รากเจตมูลเพลิง ๑ ส่วน, เมล็ดพริกไทย ๒ ส่วน, เหง้าขิงแห้ง ๓ ส่วน, เถาสะค้าน ๑๖ ส่วน,

               ลูกสมอไทย ๑/๒ ส่วน, ลูกสมอพิเภก ๑/๒ ส่วน, ลูกมะขาม ๑/๒ ส่วน ตัวยานี้เป็นส่วน-

               ประกอบในสูตรยาแก้สมุฏฐานอะไร

               ๑. ปถวีธาตุพิการ                  ๒. ปถวีธาตุหย่อน

               ๓. อาโปธาตุหย่อน                ๔. วาโยธาตุพิการ

๕๓. “รากเจตมูลเพลิง ๑ ส่วน, เหง้าขิงแห้ง ๒ ส่วน, เถาสะค้าน ๓ ส่วน, รากช้าพลู ๔ ส่วน,

               ลูกมะขามป้อม ๘ ส่วน, ดอกดีปลี ๑๖ ส่วน, เมล็ดพริกไทย ๑/๒ ส่วน” ตัวยาตำรับนี้ใช้แก้

               สมุฏฐานอะไร

               ๑. เตโชธาตุพิการ                  ๒. วาโยธาตุพิการ

               ๓. อาโปธาตุพิการ                 ๔. ปถวีธาตุพิการ

๕๔. “ดอกดีปลี ๔ ส่วน, รากช้าพลู ๘ ส่วน, ลูกมะขามป้อม ๑๖ ส่วน” ตัวยานี้เป็นส่วนประกอบ

               ของสูตรแก้สมุฏฐานใด

               ๑. อาโปธาตุกำเริบ                ๒. อาโปธาตุพิการ

               ๓. วาโยธาตุกำเริบ                ๔. วาโยธาตุพิการ

๕๕. “เตโชธาตุพิการ” ควรใช้ตัวยาสูตรใด

               ๑.           เถาสะค้าน ๑ ส่วน, ดอกดีปลี ๒ ส่วน, รากช้าพลู ๓ ส่วน

                              เหง้าขิงแห้ง ๔ ส่วน, รากเจตมูลเพลิง ๘ ส่วน, ลูกสมอพิเภก ๑๖ ส่วน

               ๒.           ดอกดีปลี ๑ ส่วน, รากช้าพลู ๒ ส่วน, เถาสะค้าน ๓ ส่วน

                              เหง้าขิงแห้ง ๑๖ ส่วน, รากเจตมูลเพลิง ๘ ส่วน, ลูกสมอพิเภก ๔ ส่วน

               ๓.           รากช้าพลู ๑ ส่วน, เถาสะค้าน ๒ ส่วน, ดอกดีปลี ๓ ส่วน

                              รากเจตมูลเพลิง ๔ ส่วน, ลูกสมอพิเภก ๘ ส่วน, เหง้าขิงแห้ง ๑๖ ส่วน

               ๔.           รากช้าพลู ๓ ส่วน, เถาสะค้าน ๒ ส่วน, ดอกดีปลี ๑ ส่วน

                              รากเจตมูลเพลิง ๔ ส่วน, เหง้าขิงแห้ง ๘ ส่วน, ลูกสมอพิเภก

๕๖.         “ปถวีธาตุหย่อน” ควรใช้ตัวยาสูตรใด

               ๑.           เมล็ดพริกไทย ๑ ส่วน, เหง้าขิงแห้ง ๒ ส่วน, รากเจตมูลเพลิง ๓ ส่วน

                              เถาสะค้าน ๔ ส่วน, ดอกดีปลี ๘ ส่วน, รากช้าพลู ๑๖ ส่วน, ตรีผลา ๑/๒ ส่วนระคน

               ๒.           รากเจตมูลเพลิง ๑ ส่วน, เหง้าขิงแห้ง ๒ ส่วน, เมล็ดพริกไทย ๓ ส่วน,

                              เถาสะค้าน ๑๖ ส่วน, รากช้าพลู ๘ ส่วน, ดอกดีปลี ๔ ส่วน

               ๓.           เหง้าขิงแห้ง ๑ ส่วน, รากเจตมูลเพลิง ๒ ส่วน, เมล็ดพริกไทย ๓ ส่วน,

                              รากช้าพลู ๔ ส่วน, เถาสะค้าน ๘ ส่วน, ดอกดีปลี ๑๖ ส่วน, ตรีผลา ๑/๒ ส่วนระคน

               ๔.           รากเจตมูลเพลิง ๑ ส่วน, เหง้าขิงแห้ง ๒ ส่วน, เมล็ดพริกไทย ๓ ส่วน,

                              รากช้าพลู ๔ ส่วน, เถาสะค้าน ๘ ส่วน, ดอกดีปลี ๑๖ ส่วน, ตรีผลา ๑/๒ ส่วนระคน

๕๗.                        “ดอกดีปลี ๘ ส่วน, รากช้าพลู ๑๖ ส่วน, ลูกมะขามป้อม ๔ ส่วน, เมล็ดพริกไทย ๑/๒ ส่วน

                              ระคน” เป็นตัวยาที่ประกอบในสูตรยาแก้สมุฏฐานใด

               ๑.           เตโชธาตุกำเริบ                     ๒.           วาโยธาตุหย่อน

               ๓.           อาโปธาตุหย่อน                     ๔.           ปถวีธาตุหย่อน

 

๕๘.         “เมล็ดเพริกไทย ๑๖ ส่วน, ลูกสมอไทย ๘ ส่วน, เถาสะค้าน ๔ ส่วน เหง้าขิงแห้ง ๑/๒ ส่วน

               ระคน”

               ๑. วาโยธาตุพิการ                 ๒. วาโยธาตุหย่อน

               ๓. เตโชธาตุพิการ                  ๔. เตโชธาตุหย่อน

๕๙.         “เมล็ดพริกไทย ๑ ส่วน, เหง้าขิงแห้ง ๒ ส่วน, รากช้าพลู ๑๖ ส่วน”

               เป็นตัวยาที่ประกอบอยู่ในสูตรยาแก้สมุฏฐานอะไร

               ๑. ปถวีธาตุกำเริบ                 ๒. ปถวีธาตุหย่อน

               ๓. อาโปธาตุกำเริบ                ๔. วาโยธาตุหย่อน

๖๐. “เหง้าขิงแห้ง ๑ ส่วน, เถาสะค้าน ๒ ส่วน, ลูกมะขามป้อม ๑๖ ส่วน”

               เป็นตัวยาที่ประกอบอยู่ในสูตรยาแก้สมุฏฐานอะไร

               ๑. อาโปธาตุกำเริบ                ๒. อาโปธาตุหย่อน

               ๓. เตโชธาตุพิการ                  ๔. วาโยธาตุหย่อน

๖๑. ตัวยาในข้อใดที่เป็นตัวยาประกอบในสูตรยาแก้เตโชธาตุพิการ

               ๑. เหง้าขิงแห้ง ๔ ส่วน, รากเจตมูลเพลิง ๘ ส่วน, เถาสะค้าน ๑ ส่วน

               ๒. รากช้าพลู ๑ ส่วน, เมล็ดพริกไทย ๔ ส่วน, ลูกสมอไทย ๑๖ ส่วน

               ๓. เหง้าขิงแห้ง ๑ ส่วน, เถาสะค้าน ๒ ส่วน, รากช้าพลู ๘ ส่วน

               ๔. รากช้าพลู ๑ ส่วน, เถาสะค้าน ๒ ส่วน, ลูกสมอพิเภก ๘ ส่วน

๖๒. ตัวยาในข้อใดที่เป็นตัวยาประกอบอยู่ในสูตรยาแก้วาโยธาตุหย่อน

               ๑. เมล็ดพริกไทย ๑๖ ส่วน, ลูกสมอไทย ๘ ส่วน, เหง้าขิงแห้ง ๑/๒ ส่วน, ดอกดีปลี ๑ ส่วน

               ๒. รากเจตมูลเพลิง ๓, รากช้าพลู ๒ ส่วน, ดอกดีปลี ๑ ส่วน, เหง้าขิงแห้ง ๑/๒ ส่วน

               ๓. เมล็ดพริกไทย ๘ ส่วน, รากช้าพลู ๓ ส่วน, รากเจตมูลเพลิง ๑ ส่วน, เหง้าขิงแห้ง ๑/๒ ส่วน

               ๔. รากช้าพลู ๑ ส่วน, ดอกดีปลี ๓ ส่วน, ลูกสมอไทย ๑๖ ส่วน

๖๓. ตัวยาในข้อใดที่เป็นตัวยาประกอบอยู่ในสูตรยาแก้ปถวีธาตุพิการ

               ๑. เมล็ดพริกไทย ๑ ส่วน, รากเจตมูลเพลิง ๓ ส่วน, เถาสะค้าน ๔ ส่วน, ลุกสมอไทย ๑/๒ ส่วน

               ๒. รากช้าพลู ๑๖ ส่วน, เถาสะค้าน ๔ ส่วน, รากเจตมูลเพลิง ๓ ส่วน, ลูกมะขามป้อม ๑/๒ ส่วน

               ๓. เถาสะค้าน ๘ ส่วน, เมล็ดพริกไทย ๓ ส่วน, เหง้าขิงแห้ง ๑ ส่วน, ลูกสมอพิเภก ๑/๒ ส่วน

               ๔. ลูกสมอไทย ๑/๒ ส่วน, ลูกมะขามป้อม ๑/๒ ส่วน, ดอกดีปลี ๔ ส่วน, รากเจตมูลเพลิง ๑

                    ส่วน, เมล็ดพริกไทย ๒ ส่วน

๖๔. “เหง้าขิงแห้ง ๔ ส่วน, ดอกดีปลี ๓ ส่วน” เป็นตัวยาที่ประกอบในมหาพิกัดทศเบญจขันธ์ที่ใช้

               ในกองธาตุสมุฏฐานใด

               ๑. อาโปธาตุ                          ๒. วาโยธาตุ

               ๓. ปถวีธาตุ                           ๔. เตโชธาตุ

๖๕. “รากช้าพลู ๑ ส่วน, ดอกดีปลี ๔ ส่วน” เป็นตัวยาที่ประกอบในมหาพิกัด ทศเบญจขันธ์ที่ใช้แก้

               กองธาตุสมุฏฐานใด

               ๑. อากาศธาตุ                       ๒. ปถวีธาตุ

               ๓. เตโชธาตุ                                         ๓. อาโปธาตุ

๖๖. “เหง้าขิงแห้ง ๒ ส่วน, รากเจตมูลเพลิง ๔ ส่วน” เป็นตัวยาที่ประกอบในมหาพิกัดโสฬส

               เบญจกูลที่ใช้แก้กองธาตุสมุฏฐานใด

               ๑. ปถวีธาตุ                                          ๒. เตโชธาตุ

               ๓. อากาศธาตุ                       ๔. วาโยธาตุ

๖๗. “ใบเจตมูลเพลิง ๔ ส่วน, รากขิงแห้ง ๑๐ ส่วน, ดอกดีปลี ๒๐ ส่วน”

               เป็นตัวยาที่ประกอบอยู่ในมหาพิกัดอะไร

               ๑. มหาพิกัดอภิญญาณเบญจกูล          ๒. มหาพิกัดโสฬสเบญจกูล

               ๓. มหาพิกัดทศเบญจขันธ์                    ๔. มหาพิกัดทั่วไป

๖๘. ถ้าต้องการแก้ธาตุที่สำแดงให้รู้ดุจผีสิงที่กระทำให้อุจจาระมีกลิ่นดังข้าวบูด ควรใช้ตัวยาใด

                  ประกอบบ้าง

               ๑. รากช้าพลู ๕ ส่วน, รากเจตมูลเพลิง ๒ ส่วน     ๒. รากช้าพลู ๔ ส่วน, ดอกดีปลี ๒ ส่วน

               ๓. ดอกดีปลี ๔ ส่วน, เถาสะค้าน ๒ ส่วน              ๔. รากเจตมูลเพลิง ๓ ส่วน, ดอกดีปลี ๔ ส่วน

 

 

Tag Cloud