อ.ประสิทธิ์ คงทรัพย์ /ร.ร. สิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย

6. ชนิดของความเจ็บปวด
6.1 ความปวดเฉียบพลันและความปวดเรื้อรัง
1)ความปวดเฉียบพลัน คือ ความปวดที่เกิดในระยะสั้น มีปัญหาไม่นานขึ้นกับการบาดเจ็บและพยาธิโรค
2)ความปวดเรื้อรัง คือ ความปวดที่เป็นมานาน โดยมีสมุฏฐานโรคแตกต่างจากความปวดเฉียบพลัน ควรมีอาการไม่น้อยกว่า 6เดือน
การเก็บข้อมูลมักแบ่งเป็นเวลาเป็นระยะ เช่น น้อยกว่า 1เดือน ,1-6 เดือน หรือมากกว่า 6เดือน
6.2 ความปวดเล็กน้อย ปานกลาง และมาก (ระดับความปวด)
เนื่องจากความปวดเป็นอาการหรือความรู้สึกเฉพาะตัว จึงต้องสอบถามจากผู้ป่วย ซึ่งมีอยู่ 2วิธี
1) สัมภาษณ์ผู้ป่วยโดยตรง ให้ผู้ป่วยเป็นคนกำหนดน้อย ปานกลาง หรือมาก ด้วยตนเอง
2) ใช้มาตรวัดความเจ็บปวด ที่เป็นคะแนน 10คะแนน
0 = ไม่ปวด น้อยกว่า5 = ปวดเล็กน้อย – ปานกลาง 5 = ปวดปานกลาง
มากกว่า5 = ปวดปานกลาง – รุนแรง มากกว่า8 = ปวดรุนแรง 10 = ปวดรุนแรงที่สุด
6.3 ความปวดจากทางจิต ความปวดทางกาย และความปวดทางระบบประสาท
เป็นการแบ่งชนิดความปวดตามพยาธิ สรีระ หรือกลไก มี3กลุ่ม ดังนี้
1) ความปวดทางจิต
2) ความปวดทางกาย
2.1) ความปวดอวัยวะภายใน
2.2) ความปวดทางกายภาพภายนอก
3) ความปวดทางระบบประสาท
3.1) ระบบประสาทส่วนกลาง
3.2) ระบบประสาทส่วนปลาย
3.3) ทั้งส่วนกลางและส่วนปลาย
6.4 ความปวดตามรูปแบบและเวลา
อาจแบ่งตามระยะเวลาที่มีอาการได้ 3ชนิดคือ
1) อาการปวดระหว่างมื้อยา หมายถึง ภาวะที่มีอาการปวดรุนแรงขึ้นมาเป็นช่วงๆ ในขณะที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาระงับปวดตามกาลเวลา
2) อาการปวดเป็นพักๆ
3) อาการปวดตลอดเวลา
4) อาการปวดเมื่อทำกิจกรรมบางประเภท

6.5 ความปวดบางชนิดและระยะของโรค
ดังนั้น การซักประวัติและตรวจร่างกายจึงควรซักอาการปวดให้ชัดเจน ดังหัวข้อต่อไปนี้
1) ลักษณะอาการปวด
1.1) ตำแหน่งที่ปวด : เป็นข้างเดียวหรือสองข้าง เป็นที่เดียวหรือหลายที่
1.2) ปวดเฉียบพลันหรืเรื้อรัง :ระยะเวลาที่เป็น (ต่ำกว่า1เดือน ,1-6เดือน, มากกว่า6เดือน)
1.3) ระดับความปวด : ปวดน้อย ปวดปานกลาง ปวดมาก
1.4) ช่วงเวลาที่ปวด : เช้า กลางวัน เย็น หรือทั้งวัน ปวดเมื่อทำกิจกรรม ฯลฯ
2) ลักษณะการปวด
2.1) ปวดทางจิต :ไม่ทราบสาเหตุ ไม่มีอาการที่ตายตัว
2.2) ปวดทางกาย : ปวดอวัยวะภายใน ปวดทางกายภาพภายนอก
2.3) ระบบประสาท : ส่วนกลาง ส่วนปลาย รวมทั้งสองชนิด
3) สิ่งที่ทำให้การปวดดีขึ้น หรือ เลวลง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: