อ.ประสิทธิ์ คงทรัพย์ /ร.ร. สิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย

แบบทดสอบ การนวดไทย เรื่อง ร่างกายของเรา ตอนที่๒
จงเติมคำตอบลงในช่องว่างที่ถูกต้อง
๑. กระดูกสันหลังช่วงคอ ช่วงคอมีกี่ชิ้น ……๗ ชิ้น…………………….
๒. กระดูกสันหลังช่วงอกมีกี่ชิ้น…………….๑๒ ชิ้น………………..
๓. กระดูกสันหลังช่วงเอว มีกี่ชิ้น……….๕ ชิ้น……………………
๔. เดิมกระดูกกระเบนเหน็บ มี ๕ ชิ้นในวัยเด็ก จะเชื่อมติดกันเป็นชิ้นเดียวเมื่ออายุเท่าไร……๒๓ ปี…..
๕. หมอนรองกระดูกสันหลัง ทำหน้าที่อะไร…………….ช่วยลดแรงกระแทก และสามารถทำให้หลังเคลื่อนไหวได้มากขึ้น…………….
๖. โครงสร้างกระดูกสันหลังมีลักษณะ โค้งไปมา มีประโยชน์อย่างไร ……มีลักษณะเหมือนสปริง ทำให้ลดแรงกระเทือนที่เกิดกับศีรษะ ซึ่งมีสมองอยู่…………..
๗. ช่องกระดูกสันหลัง(spinal canal) มีหน้าที่อะไร………เป็นที่อยู่ของ ไขสันหลัง(spinal cord
๘. กรณีที่มีหินปูนเกาะบริเวณกระดูกสันหลัง และยื่นเข้าไปในช่องกระดูกสันหลังทำให้ไปกดเบียด ไขสันหลัง หรือระคายเคืองรากของเส้นประสาทไขสันหลังได้ จะทำเกิดอาการกับผู้ป่วยอย่างไร………….ชา,อ่อนแรง….ปวด ร้าว.
๙. กระดูกไหปลาร้า มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร…..ช่วงในการแอ่นอกไปข้างหลัง ช่วยให้การเคลื่อนไหวที่หัวไหล่ สะดวกและได้องศามากขึ้น…..
๑๐. กระดูกอกมี ๓ ชิ้นติดกัน ปลายล่างของกระดูกอกเรียกว่าอะไร……ลิ้นปี่(xiphoid process)
๑๑. กระดูกซี่โครง มีจำนวนเท่าไร….และกระดูกซี่โครงทำหน้าที่อะไร…… ๒๔ ชิ้น…มีหน้าที่ป้องกัน ปอดและหัวใจ และช่วยในการหายใจ เพราะมีกล้ามเนื้อที่อยู่ระหว่างซี่โครง ช่วยในการหายใจ………………….
๑๒. กระดูกซี่โครงมีกระดูกซี่โครงลอย อยู่จำนวนเท่าไร….๒ คู่ (คู่ที่ ๑๑และ ๑๒)….. …………………………
๑๓. การนวดโดยการขึ้นไปเหยียบหลัง อาจทำให้เกิดอันตรายอย่างไร………อาจทำให้กระดูกซี่โครงหักและไปทิ่มที่ปอด หรือหัวใจ หรือถ้ากระดูกสันหลังหัก ก็จะไปทิ่ม ไขสันหลังทำให้อันตรายเป็นอัมพาตได้หรือ ตกเลือดอาจถึงตายได้
๑๔. กล้ามเนื้อสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (trapezius) ทำหน้าที่อะไร…..ยกไหล่….กดไหล่ลง …และ แบะไหล่…..
๑๕. กล้ามเนื้อสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน แบ่งเป็นกี่ส่วนอะไรบ้าง ……แบ่งเป็น ๓ ส่วน…คือ ส่วนบน(upper trapezius) ส่วนกลาง (middle trapezius) และ ส่วนล่าง (lower trapezius)………………………………………..
๑๖. กล้ามเนื้อปีก(lastisimus dorsi) ทำหน้าที่อะไร……ดึงแขนไปข้างหลัง (shoulder extension)
๑๗. เส้นประสาทไขสันหลังมีจำนวนเท่าไร และแบ่งเป็นอย่างไร……มีจำนวน ๓๑ คู่ ได้แก่ เส้นประสาทคอ ๘ คู่, เส้นประสาทระดับอก ๑๒ คู่,เส้นประสาทระดับเอว ๕ คู่, เส้นประสาทกระเบนเหน็บ ๕ คู่และเส้นประสาทก้นกบ ๑ คู่
๑๘. เส้นประสาทไขสันหลังทำหน้าที่อะไร……รับความรู้สึกจากร่างกายส่วนต่างๆแล้วส่งผ่านไขสันหลังไปยังสมอง และ นำคำสั่งจากสมองผ่านทางไขสันหลังและเส้นประสาท ไปยังอวัยวะต่างๆ
๑๙. เส้นประสาทไขสันหลังช่วงเอวคู่ที่ ๑-๔ ให้แขนงรวมกันเป็นร่างแหไปเลี้ยงกล้ามเนื้อส่วนใด…..
กล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง,ต้นขาด้านหน้า,และ หน้าแข้งด้านใน………………………….
๒๐. เส้นประสาทไขสันหลังช่วงเอวคู่ที่ ๔-๕ และ เส้นประสาทกระเบนเหน็บ คู่ที่ ๑-๕ ได้รวมกันเป็นร่างประสาทกระเบนเหน็บ ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อส่วนใด………….กล้ามเนื้อก้น,สะโพกด้านข้าง,ต้นขาด้านหลัง และส่วนใหญ่ของหน้าแข้งและเท้า…………………………
๒๑. หากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทไขสันหลัง หรือมีหินปูนเกาะและไประคายเคืองรากประสาทไขสันหลังช่วงเอวจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการอย่างไร……ปวดร้าวเสียวชาไปตามเส้นประสาทที่ถูกกดทับ………………….
๒๒. การทดสอบว่ารากประสาทไขสันหลังถูกกดทับหรือไม่ มีวิธีทดสอบอย่างไร…….ให้ผู้ป่วยนอนหงาย แล้วผู้ตรวจจับยกขาผู้ป่วยที่สงสัยว่ารากประสาทถูกกดทับหรือไม่ ยกขึ้นในท่า เข่าเหยียดตรง ซึ่งจะพบว่า ผู้ป่วยมีอาการปวดร้าวหรือชามากขึ้นไปตามขา โดยที่ไม่สามารถยกขาได้สูงถึง ๙๐ องศา……
๒๓. ถ้าพบว่ามีหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท หรือหินปูนทับเส้นประสาท ท่านเป็นหมอนวดไทยควรทำอย่างไร……………..ห้ามนวดแล้วแนะนำให้ผู้ป่วยรักษาต่อที่โรงพยาบาล…………………………..
๒๔. กระดูกสะบัก เป็นกระดูกที่รูปร่างเป็นแบบใด…………..รูปร่างแบน……….
๒๕. ข้อต่อหัวไหล่ประกอบด้วยกระดูกอะไรบ้าง……กระดูกสะบัก,กระดูกต้นแขนและกระดูกไหปลาร้า
๒๖. กระดูกข้อมือมีกี่ชิ้น…………..ข้างละ ๘ ชิ้น……….กระดูกฝ่ามือมีข้างละเท่าไร…………๕ ชิ้น………..
กระดูกนิ้วมือมีข้างละเท่าไร………….๑๔ ชิ้น…………………………….
๒๗. ข้อไหล่ มีเบ้าที่ตื้น ทำให้ข้อเคลื่อนไหวทุกหลายทิศทาง ได้แก่ ยกแขนขึ้น(shoulder flexion) ได้กี่ 0-180 องศา……………….เหยียดแขนไปด้านหลัง(shoulder extenion) ได้กี่องศา……0-45 องศา……
กางแขน…..0-180 องศา หุบแขน…..0-45 องศา……..หมุนแขนเข้าใน.ได้ 0-45 องศา ….และหมุนแขนออกนอก…0-40 องศา…..
๒๘. การงอข้อศอก ได้กี่องศา……0-135 องศา….
๒๙. การหงายมือและคว่ำมือ เป็นการเคลื่อนไหวข้อที่เกิดจากกระดูกอะไร……กระดูกปลายแขนด้านในและนอก…..
๓๐. การหงายมือและคว่ำมือกระทำได้กี่องศา……0-90 องศา
๓๑. กล้ามเนื้อ สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน(trapezius) มีหน้าที่อะไรบ้าง…….ยกไหล่ขึ้น …กดไหล่ลง…..แบะไหล่ และหมุนศีรษะไปด้านข้าง…..
๓๒. ถุงน้ำ(bursa) ที่บริเวณกล้ามเนื้อหัวไหล่ อยู่บริเวณใดของกล้ามเนื้อหัวไหล่(deltoid) …..กึ่งกลางของกล้ามเนื้อ….และการกดนวดบริเวณนี้แรงเกินไปอาจเกิดอันตรายอย่างไร…..ถุงน้ำอักเสบ ซึ่งจะทำให้มีอาการ ปวด บวม แดง ร้อนได้ …..และเราจะมีวิธีรักษาอย่างถ้าเกิดการอักเสบของถุงน้ำนี้……..ใช้ความเย็นประคบ พักการใช้งานแขนและไหล่
๓๓. กล้ามเนื้อลูกหนู (bicep) ทำหน้าที่อะไร…..งอข้อศอก……
๓๔. กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลัง (tricep) ..ทำหน้าที่อะไร…….เหยียดข้อศอก…..
๓๕. เส้นประสาทร่างแหแขน(brachial plexus) เกิดจากการรวมตัวของรากประสาทของเส้นประสาทคออะไร…………รากประสาทคอคู่ที่ ๕,๖,๗,๘ ประสาทสันหลังอกคู่ที่ ๑

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: