อ.ประสิทธิ์ คงทรัพย์ /ร.ร. สิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย

เฉลย แบบฝึกหัด การนวดไทยชุดที่ ๑/๒๕๕๕
เรื่อง หลักพื้นฐานการนวดไทย
จงเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
๑. วิชาที่ว่าด้วยการศึกษาโครงสร้าง รูปร่างลักษณะของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายอย่างเป็นระบบ เรียกวิชานี้ว่าอะไร………………..กายวิภาคศาสตร์………………………….
๒. วิชาที่ว่าด้วย การศึกษาหน้าที่ของอวัยวะต่างๆในร่างกาย คือ……….สรีรวิทยา…….
๓. วิชาที่ต้องศึกษาความผิดปกติต่างๆของร่างกายคือ……….พยาธิวิทยา……………….
๔. ความรู้ในการค้นหาสมุฏฐาน หรือที่ตั้งของโรค ทางการแพทย์แผนไทยต้องรู้สมุฏฐานอะไรบ้าง…..๑. ธาตุสมุฏฐาน …..๒. อุตุสมุฏฐาน…..๓. อายุสมุฏฐาน….๔. กาลสมุฏฐาน…๕. ประเทศสมุฏฐาน………………………………………………………………..
๕. การซักประวัติผู้ป่วยถือเป็นหลักพื้นฐานสำคัญในการรักษาผู้ป่วย อาการที่ผู้ป่วยมาพบหมอ และระบุถึงความเจ็บป่วยของผู้ป่วย เราเรียกประวัติส่วนนี้ว่าอะไร…..
…………………………อาการสำคัญ…………………………………………………………………..
๖. ประวัติส่วนที่กล่าวถึงลักษณะความเจ็บป่วย เช่น เจ็บมานานเท่าไร แบบทันทีหรือแบบค่อยเป็นค่อยไป อะไรเป็นสาเหตุ ทำอย่างไรจึงอาการดีขึ้น ทำอย่างไรอาการถึงหนักขึ้น
เราเรียกประวัติส่วนนี้ว่าอะไร…………………..อาการปัจจุบัน………………………………….
๗. การตรวจร่างกาย เป็นสิ่งทีสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการค้นหาสาเหตุของความเจ็บป่วยของผู้ป่วย ในเบื้องต้นแพทย์ต้องวิธีการใดบ้างในการที่จะได้ข้อมูลส่วนนี้อย่างละเอียด เพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค……..การดู …คลำ…เคาะ….ฟัง………………………………..
๘. ก่อนการนวดทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นหมอจะต้องตรวจร่างกายสิ่งใดก่อนทุกครั้ง…………การตรวจสัญญาณชีพ ๔ อย่างคือ การจับชีพจร…การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ…ความดันโลหิต…และ อัตราการหายใจ………….อุณหภูมิ
๙. จงบอกถึงมารยาทในการนวดมาสัก ๕ข้อ
๑. ก่อนการนวดต้องสำรวมจิตใจ ระลึกถึงครูอาจารย์ ซักประวัติของผู้ป่วย ตรวจร่างกาย และวินิจฉัยโรค และวางแผนการรักษา
๒. ให้นั่งห่างจากผู้ป่วยพอสมควร เวลานวดซ้ายก็นั่งซ้าย เวลานวดขวาก็นั่งขวา ไม่ควรคร่อมตัวผู้ป่วย ถ้าไม่จำเป็น
๓. อย่าหายใจรดตัวผู้ป่วย และก่อนนวดศีรษะ ควรขออนุญาตผู้ป่วยก่อนเสมอ
๔. ขณะทำการนวดควรระวังคำพูด มิให้สะเทือนใจ หรือทำให้ผู้ป่วยหวาดกลัว ต้องสังเกตและซักถามอาการในขณะนวดเป็นนิตย์ และต้องหยุดนวดเมื่อผู้ป่วยเจ็บปวดทนไม่ได้
๕. ห้ามกินอาหารและสิ่งใดๆ ในระหว่างการนวด
๖. ไม่ควรนวดผู้ถูกนวดที่เพิ่งกินอาหารมาไม่ถึง ๓๐ นาที
๗. หากเกินความสามารถของตนเอง ควรแนะนำหรือส่งต่อให้ผู้ที่มีความรู้ดีกว่าตน
๑๐. ท่านวด หมายถึงท่าของทั้งหมอและผู้ป่วย ต้องจัดให้เหมาะสม ท่าพื้นฐานทั่วไปของผู้ถูกนวดมีอะไรบ้าง…..๑. ท่านั่ง….๒. ท่านอนตะแคง….๓.ท่านอนคว่ำ…๔.ท่านอนหงาย
๑๑. ท่าหลักของหมอนวดที่ใช้กันบ่อยๆมีอะไรบ้าง….๑.ท่านั่งคุกเข่า..๒.ท่ายืน…๓.ท่าคุกเข่า(ยืนเข่า)….๔.ท่าชันเข่า….
๑๒. เรื่องการวางมือของหมอนวด มีหลักในการจัดท่าของหมอนวดอย่างไรจึงจะถูกต้องที่สุด…..แขนเหยียดตรง ไม่งอข้อมือ และข้อศอก และการถ่ายน้ำหนักนวดก็ใช้การโน้มตัว ไม่ออกแรงเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของแขน
๑๓. รูปแบบการนวดหรือ กด มีหลายเทคนิค มีอะไรบ้างที่ใช้บ่อย….๑ ใช้หัวแม่มือกด ๒.กดซ้อนนิ้ว….๓.กดซ้อนด้วยมือ…๔.การกดด้วยส้นมือ……
๑๔. ตำแหน่งที่จะนวด หรือกด หมอต้องทราบว่า ตำแหน่งที่กดนั้น เป็นตำแหน่งของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เส้นเลือด เส้นประสาท และต้องมีสมาธิอยู่กับผู้ป่วยและการกดตลอดเวลา. ถามว่า ถ้าขณะที่กดแล้วผู้ป่วยรู้สึกเหมือนไฟช๊อต แสดงว่าหมอกดโดนอวัยวะใด……………………………เส้นประสาท…………………………….
๑๕. แรงที่ใช้ในการนวด จัดเป็นรสมือ ซึ่งมีกี่ระดับและอะไรบ้าง….. มี ๓ ระดับ คือ
เบา…ปานกลาง….หนัก….
๑๖. เวลาที่ใช้กดในแต่ละจุดนั้นเรา ใช้อะไรเป็นตัวกำหนดระยะเวลา……การหายใจเข้าและออก..ซึ่งเรียกว่า คาบ
๑๗. หลักในการกำหนดจำนวนการนวดว่าต้องใช้การนวดกี่รอบในแต่ละตำแหน่งมีหลักการอย่างไร…….ถ้าเป็นอาการแบบเฉียบพลัน…จะนวดน้อยรอบ แต่ถ้าเป็นเรื้อรัง ก็นวดจำนวนมากรอบ……
๑๘. การกำหนดว่านวดกี่ครั้งจึงจะหายมีหลักพิจารณาอย่างไร……………..ไม่สามารถกำหนดได้ตายตัวว่ากี่ครั้งจึงหาย แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น
ระยะของโรค ความชำนาญของหมอ การใช้ความร่วมมือของผู้ป่วยในการปฏิบัติตามคำแนะนำของหมอ ชนิดของโรค
๑๙. ระยะเวลาในการนัดนวดซ้ำในคนไข้แต่ละราย มีหลักอย่างไร……ถ้านวดถี่เกินไป ก็อาจทำให้ระบม แต่ถ้าห่างมากเกินไป ก็ทำให้การรักษาไม่ค่อยได้ผล
๒๐. ข้อพึงระวังในการนวด จะต้องรู้เขา รู้เรา และรู้รอบ คำว่า รู้เรา หมายถึงอะไร
…..รู้ว่าตนเองมีความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติมากน้อยเพียงใด ……
๒๑. คำว่า “รู้รอบ” หมายถึงอะไร………….รู้ว่าจุดใดเป็นอันตราย ควรกดหรือไม่ รู้เรื่องอาหารการกิน รู้เรื่องของแสลง และการรักษาสุขภาพโดยทั่วไป รู้ว่าโรคใดนวดไม่หาย …..
๒๒. การเปิด-ปิด ประตูลม ควรกดนานไม่เกินเวลาเท่าไร………..๔๕ …….วินาที
๒๓. ห้ามหมอนวด บิดคอ ดัดคอ และหลังผู้ป่วย เพราะอะไร….เพราะอาจจะทำให้กระดูกคอเคลื่อนและไปกดทับเส้นประสาท ทำให้ปวดร้าวชาไปตามแขน และแขนเป็นอัมพาตได้
๒๔. ของแสลงที่หมอนวดควรแนะนำไม่ให้ผู้ป่วยรับประทานในขณะที่รักษาคือ
…เหล้า…ยาดองเหล้า….บุหรี่……แตงกวา…หน่อไม้ดอง…ยาแก้ปวด…
๒๕. เทคนิคการใช้นิ้วมือหรือส้นมือออกแรงกดให้ลึกถึงกล้ามเนื้อแล้วเคลื่อนไปมา เรียกวิธีการนวดนี้ว่าอะไร………….การคลึง………
๒๖. การจับกล้ามเนื้อให้เต็มฝ่ามือ แล้วออกแรงบีบที่กล้ามเนื้อ เรียกวิธีการนวดนี้ว่าอะไร………….การบีบ
๒๗. การยืดเส้นเอ็นหรือกล้ามเนื้อหรือพังผืดของข้อต่อที่หดสั้นเข้าไปออกมา เพื่อทำให้ส่วนนั้นทำหน้าที่เป็นปกติและมักได้ยินเสียงดังในข้อ วิธีการนวดนี้เรียกว่าอะไร
………….การดึง…
๒๘. การออกแรงเพื่อให้ข้อต่อที่ติดขัดเคลื่อนไหวได้ตามปกติ ซึ่งต้องออกแรงมากและค่อนข้างรุนแรง เรียกวิธีการนวดนี้ว่าอะไร…………การดัด…………….
๒๙. การออกแรงกระตุ้นกล้ามเนื้ออย่างเป็นจังหวะ วิธีการนวดนี้เรียกว่าอะไร
…….การตบตีหรือทุบหรือสับ………..
๓๐. การนวดทำให้ลดการบวมตามส่วนต่างๆของร่างกายได้ นี้เป็นผลของการนวดต่อระบบอะไร…………………………ระบบไหลเวียนโลหิต…………………
๓๑. การคลึงแผลเป็นให้นิ่มตัวลง เป็นผลของการนวดต่อระบบใด………ระบบผิวหนัง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: