อ.ประสิทธิ์ คงทรัพย์ /ร.ร. สิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย

เฉลย แบบทดสอบ การนวดไทย
เรื่อง ทฤษฏีความเจ็บปวด
จงเติมคำในช่องวางให้ถูกต้อง
๑. ความเจ็บปวดคืออะไร…………คือ ความรู้สึกไม่สุขสบายหรือทุกข์ทรมานจากการบาดเจ็บ อันเกิดจากการทำหน้าที่ของระบบประสาทที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มาทำลายเซลล์หรือสิ่งกระตุ้นให้เกิดความเจ็บปวด (Nociceptors/Noxious Stimuli) ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของเซลล์ประสาทและเกิดกระแสประสาท(nerve impules) จากระบบประสาทส่วนปลาย ส่งผ่านไปยังประสาทส่วนกลาง ทำให้เกิดการรับรู้ความรู้สึกและเกิดการตอบสนองต่อสิ่งที่เป็นอันตราย
๒. อุณหภูมิที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย คือเท่าไร……….อุณหภูมิที่มากกว่า ๔๕ องศาเซลเซียสหรือ อุณหภูมิที่ต่ำกว่า ๕ องศาเซลเซียส
๓. .เส้นประสาท ชนิด เอ เดลต้า( A delta) จัดเป็นเส้นประสาทชนิดใดและมีความเร็วในการนำกระแสประสาทเท่าไร……………….. เป็น เส้นใยประสาทขนาดเล็กชนิดที่หุ้มเยื่อไมอีลินขนาดบาง (thin myelinated fibers) ส่งกระแสประสาทด้วยความเร็ว ๕-๓๐ เมตร/วินาที นำความรู้สึกได้รวดเร็ว รุนแรง นำความรู้สึกอันดับแรก(first pain) ซึ่งเป็นความรู้สึกแบบปวดแปล๊บ(sharp pain) เหมือนเข็มแทง บอกตำแหน่งได้ชัดเจนแต่ปวดไม่นาน
๔. รู้สึกเจ็บปวดแบบช้า(slow pain) หรือ แบบตื้อๆ(dull pain) ได้จากใยประสาทชนิดใด…
ใยประสาทซี ( C fibers)
๕. C fiber มีความเร็วกระแสประสาทเท่าไร ………………ความเร็ว ๐.๕- ๒ เมตร/วินาที
๕. เมื่อเซลล์ได้รับการกระตุ้นจากตัวกระตุ้นที่เป็นอันตราย เซลล์ที่ได้รับบาดเจ็บจะปล่อยสารเคมี ชื่อว่าอะไรบ้าง
……………………………………………. Bradydinin Prostaglandin , Substance P Histamine , Serotonin
๖. เส้นประสาทชนิดใดที่ นำความรู้สึกอันดับแรก(first pain) ซึ่งเป็นความรู้สึกแบบปวดแปล๊บ(sharp pain) เหมือนเข็มแทง บอกตำแหน่งได้ชัดเจนแต่ปวดไม่นาน……………..เอ เดลต้า
๗. ใยประสาทชนิดชนิดใดที่ นำความรู้สึกแบบตื้อๆ ปวดแสบปวดร้อน บอกตำแหน่งที่ปวดได้ไม่ชัดเจน…………..
…………………………………..ใยประสาทซี ( C fibers)
๘. ใยประสาทชนิดใดที่ นำความรู้สึกเกี่ยวกับการสัมผัส การลูบ แรงกดและการสั่นสะเทือน ไม่สามารถแยกแยะความรู้สึกปวดได้ พบมากบริเวณผิวหนัง…………………..ใยประสาทเอ เบต้า ( A beta)
๙. เปลือกสมองส่วนใดที่ ทำหน้าที่เป็นตัวชี้บอกถึงความรุนแรง ลักษณะ และตำแหน่งของความเจ็บปวด………
……………………………………primary sensory cortex
๑๐. primary motor cortex อยู่ตรงสมองพูใด…………………….พาไรทัล(parietal lobe)
๑๑. เอนเคฟาลิน(enkephalin) คือสารอะไร มีหน้าที่อะไร……….ยับยั้งการนำส่งกระแสประสาทไปสู่สมอง ทำให้ไม่เกิดความเจ็บปวด
๑๒. เมลแซกและวอลล์(Melzack and Wall, 1965) ได้ก่อตั้งทฤษฏีอะไร……………ทฤษฎีควบคุมประตู (Gate Control Theory)
๑๓. paracetamol จัดเป็นยากลุ่มใด ออกฤทธิ์ อย่างไร……………มีฤทธิ์ลดปวด ลดไข้
๑๔. ยากลุ่มใดที่ ไม่ได้ระงับปวดโดยตรง แต่มีฤทธิ์ในการยับยั้งกระบวนการส่งผ่านยา (Transduction) ทำให้ลดการหลั่งสารเคมีต่าง ๆ กัน เช่น Bradydinin Prostaglandin , Substance P Histamine , Serotonin ที่จะถูกหลั่งออกมา เมื่อ cell ถูกทำลายและไปกระตุ้นระบบประสาท รับรู้สึกส่วนปลาย ซึ่งเรียกว่า Nociceptors ดังนั้น จึงสามารถยับยั้งความเจ็บปวดได้……………………กลุ่ม NSAIDS
๑๕. ยา paracetamal เป็นต่ออวัยวะส่วนใด……………………ตับ
๑๖. จงบอกขนาด การใช้ paracetamal ที่ถูกต้องปลอดภัย……….. 500 – 1000 มิลลิกรัม ทุก 4 – 6 ชั่วโมง
๑๗. Morphine(มอร์ฟีน) จัดเป็นยากลุ่มใด…………… Strong opioid analgesics
๑๘. สเตียรอยด์ (steroid) จัดเป็นยากลุ่มใด……………..ฮอร์โมนบำบัด
๑๙. จงบอกผลข้างเคียงของ สเตียรอยด์…………………บวมน้ำ เลือดออกในกระเพาะอาหาร ติดเชื้อง่าย
๒๐. จงยกตัวอย่าง การจัดการกับความเจ็บปวดโดยไม่ใช้ยา (Non-pharmacological management สัก ๓ วิธี
………………. การนวด (Massage) การสัมผัส (touch) การสอนหรือการให้ข้อมูล

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: