อ.ประสิทธิ์ คงทรัพย์ /ร.ร. สิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ข้อใดกล่าวถึงเหตุผลของตำแหน่งที่ควรระวังในการนวดได้ถูกต้อง
1. บริเวณทัดดอกไม้ ต้องระวังเพราะเป็นบริเวณที่มีเส้นประสาทมาก
2. บริเวณกะหม่อมของเด็กที่อายุต่ำกว่า 2 ขวบ ยังไม่ปิด ทำให้อันตรายต่อสมอง
3. บริเวณใบหน้าด้านหน้าหูต้องระวังเพราะมีกระดูกเปราะบาง
4. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง
2. ต่อมน้ำลายเป็นตำแหน่งที่ควรระวังในการนวด เพราะเหตุใด
1. อาจทำให้น้ำลายออกมากขึ้น 2. อาจทำให้อักเสบ เป็นคางทูม
3. ทำให้น้ำลายพิการ 4. ทำให้กล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรง
3. บริเวณคอโดยเฉพาะด้านหน้าในการนวดต้องระวังอวัยวะใด
1. ต่อมน้ำลาย 2. ต่อมน้ำเหลือง
3. หลอดเลือดแดง 4. ถูกทุกข้อ
4. บริเวณคอด้านหลังในการนวดต้องระวังอะไร
1. แนวกระดูกสันหลัง 2. เส้นเลือดแดง
3. ถุงน้ำ 4. ถูกทุกข้อ
5. การนวดหรือกดบริเวณต่อมน้ำเหลืองอาจจะเกิดปัญหาอะไร
1. ชาหรืออ่อนแรงที่แขน 2. เลือดออกไม่หยุด
3. บวมหรืออักเสบ 4. ถูกทุกข้อ
6. การห้าม ดัด ดึงคอ เนื่องจากอาจเป็นอันตรายด้วยเหตุใด
1. กระดูกคอเคลื่อนทับเส้นประสาท 2. เอ็นยึดกระดูกคอฉีกขาด
3. เส้นเลือดบริเวณคอฉีกขาด 4. ถูกทุกข้อ
7. โรคอัมพาตทั้งตัว (Quadriplegia) อาจเกิดจากการนวด หรือการดัด ดึงกระดูกที่บริเวณใด
1. บริเวณคอ 2. บริเวณอก
3. บริเวณหลัง 4. ถูกทุกข้อ
8. บริเวณก้านสมอง (Brain stem) หากได้รับอันตรายจะเกิดปัญหาอย่างไร
1. หัวใจหยุดเต้น 2. หยุดการหายใจ
3. เดินเซ 4. ถูกเฉพาะ 1,2

9. บริเวณต่อมไทรอยด์ ห้ามนวดเพราะอะไร
1. อาจทำให้เกิดโรคไทรอยด์เป็นพิษ 2. อาจทำให้เกิดโรคคอหอยพอก
3. อักเสบ หรือเลือดออก 4. ถูกทุกข้อ
10. ตำแหน่งใดที่การนวดอาจทำอันตรายกับร่างแหประสาทแขน (Brachial Plexus)
1. ใต้รักแร้ 2. ร่องไหปลาร้า
3. คอด้านหน้า 4. คอด้านข้าง
11. อันตรายที่เกิดจากการนวดบริเวณร่างแหประสาทแขน (Brachial Plexus) คืออะไร
1. แขนอ่อนแรง 2. แขนชา
3. แขนหมดความรู้สึก 4. ถูกทุกข้อ
12. การนวดบริเวณหัวไหล่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บของอวัยวะใด
1. เอ็นหัวไหล่อักเสบ 2. ข้อไหล่หลุด
3. ถุงน้ำอักเสบ 4. ถูกทุกข้อ
13. การกดบริเวณรักแร้อาจทำให้อันตรายอย่างไร
1. ถุงน้ำ (Bursa) 2. เส้นประสาทใต้รักแร้
3. กระดูก 4. เอ็นกล้ามเนื้อ (Bicep)
14. การนวดบริเวณแขน อาจทำอันตรายเส้นประสาทอะไร
1. Ulnar Nerve (อัลน่า) 2. Radial Nerve (เรเดียล)
3. Median Nerve (มีเดียน) 4. ถูกทุกข้อ
15. บริเวณปมกระดูกข้อศอกด้านใน การนวด กด อาจทำอันตรายให้กับอวัยวะอะไร
1. เส้นประสาทอัลน่า (Ulna Nerve) 2. เส้นประสาทมีเดียน (Median Nerve)
3. เส้นประสารทเรเดียล (Radial Nerve) 4. ถูกทุกข้อ
16. การกดบริเวณข้อพับศอกด้านหน้า อาจทำอันตรายอวัยวะใด
1. เส้นประสาทมีเดียน (Median Nerve) 2. เส้นเลือดแดงเรเดียล (Redial Artery)
3. เส้นประสาทอัลน่า (Ulna Nerve) 4. เส้นเอ็นกล้ามเนื้อ (Tricep Brachii)
17. บริเวณหลังห้ามทำการเหยียบ เพราะอาจเกิดอันตรายกับอวัยวะใด
1. กระดูกสันหลังหักหรือเคลื่อน 2. เส้นประสาท Sciatic (ไซอติก) ถูกกดทับ
3. กระดูกซี่โครงหัก 4. ถูกทุกข้อ
18. บริเวณข้อมือด้านหน้า ควรระมัดระวังอะไรในการนวด
1. เส้นประสาทมีเดียน (Median Nerve) 2. กระดูกเรเดียส (Redius Bone)
3. เส้นเลือดแดงเรเดียล (Radial Artery) 4. ถูกทุกข้อ

19. โรค (Carpal tunnel syndrome) คาร์บอล ทันเนล ซินโดรม เกิดจากสาเหตุใด
1. เส้นประสาทเรเดียลถูกกดทับ 2. เส้นเลือดแดงเรเดียลถูกกดทับ
3. เส้นประสาทมีเดียนถูกกดทับ 4. ไม่มีข้อใดกล่าวถูก
20. ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน มีข้อควรระวังในการนวดอย่างไรมากที่สุด
1. แรงที่ใช้นวดหากแรงเกินไป อาจทำให้เส้นเลือดฝอยแตกได้
2. ตำแหน่งที่นวดต้องระวัง อาจทำให้ข้อเคลื่อนได้
3. แรงที่นวดแรงเกินไปอาจทำให้ต่อมน้ำเหลืองอักเสบได้
4. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง
21. หากกดนวดบริเวณข้อมือด้านหน้าแรงเกินไป อาจเกิดอาการอย่างไรกับผู้ป่วย
1. ข้อมือกระดกไม่ขึ้น 2. ชาแนวนิ้วก้อย
3. ชาบริเวณนิ้วโป้ง และนิ้วชี้ 4. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง
22. การนวดบริเวณท้องต้องระวังอย่างไร
1. ระวังกระดูกลิ้นปี่ 2. ระวังกระเพาะอาหารและอวัยวะภายใน
3. ระวังบริเวณขั้วสะดือ 4. ถูกทุกข้อ
23. การนวดลำไส้ใหญ่ควรนวดอย่างไร
1. นวดจากด้านซ้ายไปด้านขวาของผู้ป่วย
2. นวดจากบนลงล่าง
3. นวดจากล่างไปบน
4. นวดจากด้านขวาไปทางด้านซ้ายของผู้ป่วย
24. การเปิดประตูลมท้อง ควรทำเมื่อใด
1. หลังกินอาหาร 1 ซม. 2. หลังกินอาหาร 30 นาที
3. หลังกินอาหาร 2-3 ชั่วโมง 4. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง
25. การกดนวดบริเวณสลักเพชรอาจทำอันตรายให้กับอวัยวะใด
1. กระดูกไอเลียม 2. เส้นประสาทไซอะติก (Sciatic Nerve)
3. เส้นเลือดแดง Femoral 4. เส้นเลือดดำ Femoral
26. ผู้สูงอายุ หรือหมดประจำเดือนแล้วการนวดต้องระวังในเรื่องใดมากที่สุด
1. กล้ามเนื้ออ่อนแรง 2. กระดูกเปราะบาง
3. ข้อต่อไม่แข็งแรง 4. เส้นเอ็นอ่อนแรง
27. การนวดบริเวณเข่าอาจทำอันตรายให้กับอวัยวะใดมากที่สุด
1. เอ็นยึดหัวเข่า 2. กล้ามเนื้อหัวเข่า
3. เส้นประสาท Sciatic 4. เส้นเลือดแดง Femoral
28. ข้อต่อระหว่างกระดูก Tibia กับ Fibular ด้านบน การนวดอาจทำอันตรายกับอวัยวะใด
1. เส้นประสาท common peroneal 2. เส้นเลือด (Femoral)
3. ถุงน้ำ (Bursa) 4. ถูกทุกข้อ
29. หากท่านสัมภาษณ์ผู้ป่วยภาวะใดที่ไม่ควรทำการนวด
1. มีไข้อยู่ขณะนี้ 2. มีโรคประจำตัวที่แพทย์ให้งดการออกกำลังกาย
3. มีโรคติดเชื้อทางผิวหนัง 4. ถูกทุกข้อ
30. ภาวะใดที่สามารถนวดได้
1. รับประทานยาชุดหรือยาแก้หอบหืดนานกว่า 1 เดือน
2. มีภาวะกระดูกเปราะบาง
3. มีอาการปวดเมื่อยเป็นประจำนานกว่า 1 ปี
4. มีโรคความดันสูงกว่า 150/95 mm Hg
31. ถ้าต้องการประเมินการนวดให้เหมาะสมในแต่ละคน ท่านควรถามผู้ป่วยอย่างไร
1. ท่านเคยได้รับการนวดมาก่อนหรือไม่
2. ถ้าท่านเคยนวดมาก่อน ท่านชอบให้กดแรงหรือเบา
3. ถ้าท่านไม่เคยถูกนวดมาก่อน ท่านรู้สึกปวดง่ายต่อการกดหรือไม่
4. ถูกทุกข้อ
32. ถ้าผู้ป่วยที่จะมานวดรักษา ลักษณะและอาการ “ผอมแห้งและอ่อนเพลีย” ท่านจะตั้งสมมติฐาน
อย่างไร
1. ผู้ป่วยอาจมีไข้ โรคผิวหนัง หรือโรคภูมิแพ้
2. ผู้ป่วยอาจเป็นโรคติดต่อ มีไข้ หรือเป็นโรคเรื้อรัง
3. ผู้ป่วยมีโรคเรื้อรัง หรือขาดสารอาหาร
4. ถูกทุกข้อ
33. ถ้าสังเกตเห็นรอยจ้ำเลือด ตามตัวผู้ป่วยที่จะมานวดรักษา ท่านอาจคิดถึงสมมติฐานอย่างไร
1. ผู้ป่วยอาจมีภาวะความผิดปกติของสมองน้อย
2. ผู้ป่วยอาจเป็นโรคผิวหนัง
3. ผู้ป่วยอาจได้รับบาดเจ็บ โรคเลือดออกง่าย ภูมิแพ้
4. ถูกทุกข้อ
34. ถ้าสังเกตเห็นผู้ป่วยมีความผิดรูปของกระดูกโครงสร้าง ท่านเป็นหมอท่านอาจคิดสมมติฐาน
อย่างไร
1. ผู้ป่วยได้รับยาผสมสเตียรอยด์มานาน 2. ผู้ป่วยอาจเป็นโรคกระดูกเปราะบาง
3. ผู้ป่วยอาจเป็นโรคไต 4. ถูกทุกข้อ
35. ถ้าตรวจพบว่าผู้ป่วยมีก้อนเนื้อแข็งที่ไม่ใช่กล้ามเนื้อเกร็ง ท่านอาจคิดถึงสมมติฐานอะไร
1. เป็นโรคข้อเสื่อม 2. กระดูกผิดรูปร่าง
3. เป็นอัมพาต 4. เนื้องอก
36. การตรวจร่างกาย และการซักประวัติที่ดีช่วยให้สามารถวินิจฉัยโรคแม่นยำอย่างไร
1. 50% 2. 70% 3. 80% 4. 100%
37. ข้อใดไม่ใช่การเตรียมตัวที่ดีสำหรับแพทย์ผู้ที่จะทำการซักประวัติผู้ป่วย
1. สุขภาพแข็งแรง ตัดเล็บสั้น แต่งกายสุภาพ
2. พูดจาอ่อนน้อม ถ่อมตัว วางอำนาจ
3. เตรียมความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพอย่างดี
4. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
38. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระดับอาการของผู้ป่วย
1. ระยะเฉียบพลัน คือระยะมีอาการประมาณ 2-3 วัน
2. ระยะเรื้อรัง คือระยะที่มีอาการมานานกว่า 10 เดือน
3. ระยะเรื้อรัง คือระยะที่มีอาการมานานกว่า 6 เดือน
4. ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
39. ข้อความในข้อใดหมายถึง อาการสำคัญ
1. นายแดงปวดหลัง เนื่องจากตกรถมอเตอร์ไซด์
2. นายดำปวดเข่ามาประมาณ 3 วัน
3. นายขาวปวดไหล่
4. ถูกทุกข้อ
40. ข้อใดหมายถึง ประวัติในอดีตของผู้ป่วย
1. นายแดงปวดหลังมา 3 วัน 2. นายแดงเคยได้รับอุบัติเหตุ เมื่อ 3 ปีมาแล้ว
3. นายแดงมีพี่น้อง 3 คน 4. ถูกทุกข้อ
41. การถามถึงโรคทางพันธุกรรมจากผู้ป่วย เป็นการถามถึงส่วนใด
1. อาการสำคัญ 2. ประวัติปัจจุบัน
3. ประวัติอดีต 4. / ประวัติครอบครัว (แก้ไขใหม่)
42. การถามเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ช่วยให้ข้อมูลอะไรกับแพทย์ได้มากที่สุด
1. สาเหตุที่ทำให้เกิดโรค 2. สาเหตุที่ทำให้การหายของโรค
3. สาเหตุที่โรคเรื้อรัง 4. ถูกทุกข้อ

43. ข้อใดกล่าวได้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับชีพจร
1. ผู้ใหญ่มีอัตราชีพจร 60-80 ครั้ง/นาที
2. ในเด็กเล็กมีอัตราชีพจร 90-130 ครั้ง/นาที
3. ในทารกมีอัตราชีพจร 120-130 ครั้ง/นาที
4. ในวัยชรามีอัตราชีพจร 70-80 ครั้ง/นาที
44. อาการ หอบ ผู้ป่วยจะต้องมีอัตราการหายใจอย่างไร
1. อัตราการหายใจ มากกว่า 15 ครั้ง/นาที
2. อัตราการหายใจ มากกว่า 20 ครั้ง/นาที
3. อัตราการหายใจ มากกว่า 25 ครั้ง/นาที
4. อัตราการหายใจ มากกว่า 30 ครั้ง/นาที
45. ค่าอุณหภูมิในคนปกติ คือเท่าไร
1. 35 องศา 2. 36.2-37.6 องศา 3. 38 องศา 4. 39 องศา
46. การวัดอุณหภูมิ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. การวัดอุณหภูมิทางปาก ให้อมไว้ใต้ลิ้น แล้วหุบปาก นาน 1 นาที
2. การวัดอุณหภูมิทางรักแร้ ให้สอดปรอทไว้ใต้รักแร้ นาน 3 นาที
3. อุณหภูมิที่วัดทางปากจะสูงกว่าทางรักแร้ประมาณ 1 องศาฟาเรนไฮต์
4. การวัดอุณหภูมิทางทวารหนัก สอดเข้าไปนาน 5 นาที
47. บริเวณข้อพับเข่า ไม่ควรนวดแรง เพราะทำอันตรายให้กับอวัยวะใด
1. ถุงน้ำ (Bursa) 2. เอ็นหัวเข่า
3. เส้นเลือดแดง 4. ถูกทุกข้อ
48. การนวดบริเวณลูกสะบ้าเข่าอาจทำอันตราย ให้กับอวัยวะใด
1. ถุงน้ำใต้สะบ้า 2. เส้นเลือดแดง
3. เส้นเลือดดำ 4. ต่อมน้ำเหลือง
49. การนวดบริเวณด้านหน้าแข้งแรง อาจทำอันตรายให้เกิดอะไร
1. ทำให้กระดกข้อเท้าไม่ขึ้น 2. ทำเส้นเลือดฝอยแตก
3. ทำให้ถุงน้ำอักเสบ 4. ทำให้ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ
50. อาการปวดศีรษะแบบใดที่ไม่ควรนวด
1. ปวดหัวแบบตื้อๆ หนักๆ 2. ปวดศีรษะแบบจี๊ดๆ แหลมๆ เห็นภาพซ้อน
3. ปวดศีรษะแบบตึงๆ 4. ถูกทุกข้อ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: