อ.ประสิทธิ์ คงทรัพย์ /ร.ร. สิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย

เฉลย แบบทดสอบ โรงเรียนสิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย
วิชา “การนวดไทย” อ.ประสิทธิ คงทรัพย์
เรื่อง “ทฤษฎีการเคลื่อนไหว”
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า “การเคลื่อนไหวร่างกาย”
1. การเคลื่อนไหวร่างกายที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ
2. การเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ที่เกิดจากการทำงาน ของกล้ามเนื้อลาย ซึ่งทำให้พลังงานเพิ่มขึ้น
จากสภาวะพัก
3. การเคลื่อนที่ของส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของร่างกาย
4. ถูกทุกข้อ
2. การจำแนกการทำงานของกล้ามเนื้อตามการหดตัว ของกล้ามเนื้อที่ทำให้ระยางค์เคลื่อนไหว ข้อใด
เป็นการจำแนกตามที่กล่าวมาได้ถูกต้อง
1. ไอโซเมตริก (Isometric) 2. สแตติก เอ๊กเซอร์ไซส์ (Static exercise)
3. ไอโซโทนิก (Isotonic) 4. ถูกทุกข้อ
3. การเคลื่อนไหวร่างกาย หรือการออกกำลังกายที่ไม่ทำให้อวัยวะเคลื่อนที่ไปจากตำแหน่งเดิม เรียกว่า
การเคลื่อนไหวร่างกายนี้ว่าอะไร
1. ไอโซเมตริก เอ็กเซอร์ไซส์ (Isometric exercise)
2. ไอโซโทนิก เอ็กเซอร์ไซส์ (Isotomic exercise)
3. ไดนามิก เอ๊กเซอร์ไซส์ (Dynamic exercise)
4. ถูกทุกข้อ
4. การเคลื่อนไหวร่างกายที่สร้างขึ้นอย่างมีแบบแผน กระทำซ้ำๆ และมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ หรือ
คงไว้ซึ่งสมรรถภาพของกาย เป็นความหมายของคำใด
1. เอกซ์เซอร์ไซส์ (Exercise) 2. เทรนนิ่ง (Training)
3. บาลานซ์ (Balance) 4. ไม่มีข้อใดถูก
5. คำว่า “Aerobic exercise = แอโรบิก เอกซ์เซอร์ไซส์ เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายที่ถูกจำแนกแยกโดย
ใช้หลักอะไร
1. จำแนกตามการหดตัวของกล้ามเนื้อที่ทำให้ระยางค์เคลื่อนไหว
2. จำแนกลักษณะการเคลื่อนไหว
3. จำแนกตามการเผาผลาญอาหาร
4. ไม่มีข้อใดถูก

6. “ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจประจำวันอย่างต่อเนื่องด้วยความกระฉับกระเฉง และตื่นตัว
ปราศจากความอ่อนล้า และยังมีพลังงานเหลือพอที่จะปฏิบัติกิจกรรมเวลาว่าง หรือพักผ่อน และ
เผชิญกับภาวะฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด” เป็นความหมายของอะไร
1. การออกกำลังกาย (Exercise) 2. ฟิตเนส (Fitbess)= สมรรถภาพ
3. สมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness) 4. ไม่มีข้อใดถูก
7. ข้อใดหมายถึง “การเคลื่อนไหวของร่างกาย”
1. งานอาชีพ 2. กิจกรรมนันทนาการ
3. การออกกำลังกาย 4. ถูกทุกข้อ
8. “การเคลื่อนไหวข้อด้วยความเร็วคงที่ แต่น้ำหนักหรือแรงมีการเปลี่ยนไป” เป็นความหมายของคำใด
1. Isometric exercise (ไอโซเมตริก เอกซ์เซอร์ไซส์)
2. Isotomic exercise (ไอโซโทนิก เอกซ์เซอร์ไซส์)
3. Isokinetic exercise (ไอโซไคเนติก เอกซ์เซอร์ไซส์)
4. ถูกทุกข้อ
9. ภาวะของมนุษย์ที่เกี่ยวกับมิติทางด้านกาย สังคม และจิต ซึ่งแต่ละมิติมีลักษณะที่ต่อเนื่องจาก
ขั้วบวกไปยังขั้วลบ” เป็นความหมายของคำใด
1. สุขภาพ (Heath) 2. สมรรถภาพ (Fitness)
3. ออกกำลังกาย (Exercise) 4. ไม่มีข้อใดถูก
10. ข้อใดเป็นการตอบสนองทางสรีระวิทยาต่อการเคลื่อนไหวร่างกาย
1. การเต้นหัวใจเร็วขึ้น (HR) 2. การหายใจเร็วขึ้น (RR)
3. กรดแลคติกมากขึ้น 4. ถูกทุกข้อ
11. การที่ร่างกายมีกรดแลคติกมากขึ้น จะมีผลต่อร่างกายอย่างไร
1. สุขสบายดี 2. เมื่อยล้า
3. เจ็บปวดมากตามร่างกาย 4. ไม่มีข้อใดถูก
12. การออกกำลังกายเป็นประจำ 1-3 ครั้ง/สัปดาห์ จะมีผลในระยะยาวอย่างไร
1. การหายใจเร็วขึ้น 2. การเต้นของหัวใจเร็วขึ้น
3. หัวใจเต้นช้าลง 4. การหายใจช้าลง
13. ข้อใดเป็นการตอบสนองของกล้ามเนื้อ และกระดูกต่อการออกกำลังกาย หรือฝึกระยะยาว
1. กล้ามเนื้อเพิ่มขนาดพื้นที่หน้าตัด 2. ใยกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น
3. เส้นเลือดฝอยเพิ่มมากขึ้น 4. ถูกทุกข้อ

14. การออกกำลังกาย แบบมีแรงต้าน (Resisted Exercise) มีผลต่อร่างกายอย่างไร
1. กล้ามเนื้อมีขนาดหน้าตัดใหญ่ขึ้น 2. กล้ามเนื้อมีใยกล้ามเนื้อมากขึ้น
3. กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงมากขึ้น 4. ถูกทุกข้อ
15. การฝึกความอดทน = Endurance Training มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงร่างกายอย่างไร
1. มีการสะสมของ Glycogen เพิ่มในกล้ามเนื้อ
2. อัตราการใช้ออกซิเจนของร่างกายสูงสุดเพิ่มขึ้น
3. เพิ่มศักยภาพการเผาผลาญแบบ Oxydative (ออกซิเดทีฟ)
4. ถูกทุกข้อ
16. การออกกำลังกายในระยะยาว มีผลต่อการปรับตัวของหัวใจ และหลอดเลือด หรือระบบการหายใจ
อย่างไร
1. อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น 2. อัตราการเต้นของหัวใจลดลง
3. ความดันโลหิตในระยะพักเพิ่มขึ้น 4. ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น
17. ผลของการหยุดการฝึก หรือไม่เคลื่อนไหวร่างกายในระยะยาว คือข้อใด
1. กล้ามเนื้อลีบ
2. อัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุดของร่างกาย (VO2max) ลดลง
3. ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น
4. ถูกทุกข้อ
18. การนอนเฉยๆ ในสภาพไร้น้ำหนักนานๆ จะมีผลต่อร่างกายอย่างไร
1. มวลของกล้ามเนื้อลดลง 2. มวลของกระดูกลดลง
3. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลดลง 4. ถูกทุกข้อ
19. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกายสม่ำเสมอ
1. ลดความเสี่ยงจากการตายก่อนวัยอันควร (ก่อนอายุ 65 ปี)
2. ลดความเสี่ยงจากการตายด้วยโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง
3. ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 1 (พึ่งอินซูลิน)
4. ช่วยลดความดันโลหิตได้ 19-30%
20. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกายสม่ำเสมอ หรือออกกำลังกายสม่ำเสมอ
1. เสริมสร้างความแข็งแรงในผู้สูงอายุ 2. ลดน้ำหนัก
3. ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งในลำไส้ใหญ่ 4. ถูกทุกข้อ
21. การออกกำลังกายระดับหนัก (Vigous Exercise) อาจเกิดผลเสียอย่างไร
1. ความดันโลหิตสูง 2. น้ำตาลในเลือดสูง
3. เกิดโรคหัวใจวายเฉียบพลัน 4. ถูกทุกข้อ
22. องค์การส่งเสริมการกีฬาแห่งประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. อะไร
1. พ.ศ. 2507 2. พ.ศ. 2508 3. พ.ศ. 2509 4. พ.ศ. 2510
23. ในปีพ.ศ. 2545 อัตราการตายของคนไทยด้วยอะไรสูงสุด
1. โรคมะเร็ง 2. อุบัติเหตุ
3. โรคความดันโลหิตสูง 4. โรคหัวใจ
24. ในปัจจุบันมะเร็งชนิดใดที่เป็นสาเหตุทำให้คนอายุสูงสุด
1. มะเร็งปากมดลูก 2. มะเร็งเต้านม
3. มะเร็งตับ และถุงน้ำดี 4. มะเร็งลำไส้ใหญ่
25. ข้อใดหมายถึงการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
1. การออกกำลังเพื่อฝึกความอดทน (Aerobic exercise)
2. การออกกำลังแบบมีแรงต้าน (Strengthening exercise)
3. การออกกำลังยืดเหยียดเพื่อเพิ่มระยะมุมของการเคลื่อนไหว
4. ถูกทุกข้อ
26. ข้อใดไม่ใช่เทคนิคของการฝึกออกกำลังกาย
1. Warm up (อบอุ่นร่างกาย) 2. Work out (ช่วงออกกำลังกาย)
3. Cool down (ผ่อนคลาย) 4. Cold up (ทำให้เย็นมากขึ้น)
27. อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด (HRmax) คำนวณได้จากสูตรอะไร
1. 200 – อายุ 2. 220 – อายุ 3. 240 – อายุ 4. 260 – อายุ
28. การออกกำลังกายเพื่อฝึกความอดทน ประเภทที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ต่อเนื่องซ้ำๆกัน ควรมีความ
หนักเท่าไร
1. 40% ของ HRmax 2. 50-70% ของ HRmax
3. 80% ของ HRmax 4. 90-95% ของ HRmax
29. การออกกำลังตามข้อ 28 ควรทำอย่างไรจึงจะเหมาะสม และเกิดประโยชน์เต็มที่
1. 3-5 วัน/สัปดาห์/นาน 20-60 นาที 2. 1-2 วัน/สัปดาห์/นาน 20-60 นาที
3. 3-5 วัน/สัปดาห์/นาน 90-120 นาที 4. ไม่มีข้อใดถูก
30. การประเมินความหนักของการออกกำลังกาย สามารถกระทำอย่างไร
1. การวัดชีพจร 2. การวัดอัตราการหายใจ
3. การสังเกตความรู้สึก 4. ถูกทุกข้อ
31. การหดเกร็งของกล้ามเนื้อโดยไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย หมายถึงการออกกำลังแบบใด
1. Isometric exercise 2. Isotonic exercise
3. Isokinetic exercise 4. ถูกทุกข้อ
32. การออกกำลังกายตามข้อ 31. อาจเกิดผลเสียอย่างไร
1. น้ำตาลในเลือดสูงขึ้น 2. ความดันโลหิตสูงขณะทำชั่วขณะ
3. อัตราการหายใจสูงขึ้น 4. ไม่มีข้อใดถูก
33. การออกกำลังกายแบบมีแรงต้านโดยใช้น้ำหนัก แบบเคลื่อนที่จะกระทำโดยใช้น้ำหนักเท่าไรจึง
เหมาะสม (ช่วงร่างกายส่วนบน)
1. 30-40% ของน้ำหนักที่กล้ามเนื้อยกได้ 1 ครั้ง
2. 10-20% ของน้ำหนักที่กล้ามเนื้อยกได้ 1 ครั้ง
3. 5-10% ของน้ำหนักที่กล้ามเนื้อยกได้ 1 ครั้ง
4. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
34. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการฝึกออกกำลังแบบมีแรงต้านโดยมีการเคลื่อนที่ของข้อต่อ
(Resisted Isotonic exercise)
1. ขาหรือส่วนล่างให้ใช้น้ำหนัก 50-60% ของน้ำหนักที่ยกได้ 1 ครั้ง
2. ควรหยุดพักสลับการฝึกอย่างน้อย 1 วัน
3. ในระหว่างฝึกควรหายใจตามปกติ อย่ากลั้นหายใจ
4. ถูกทุกข้อ
35. การยืดกล้ามเนื้อมัดใหญ่ แบบหยุดค้างไว้ ควรยืดค้างไว้นานเท่าไร
1. 5-10 วินาที 2. 10-30 วินาที 3. 30-40 วินาที 4. 40-60 วินาที
36. การออกกำลังกายอย่างหนักทันที ควรหลังรับประทานอาหารแล้วนานเท่าไร
1. หลังอาหารอย่างน้อย 1 ชั่วโมง 2. หลังอาหารอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
3. หลังอาหารอย่างน้อย 3 ชั่วโมง 4. ถูกทุกข้อ
37. การประเมินว่าออกกำลังกายมากเกินไปสังเกตได้จากอะไร
1. ไม่สามารถออกกำลังกายจนจบ 2. พูดคุยขณะออกกำลังกายไม่ได้
3. คลื่นไส้ หน้ามืด หรือเป็นลมหลังออกกำลังกาย 4. ถูกทุกข้อ
38. การมองว่าสิ่งทั้งหลายในโลกมีลักษณะเป็นคู่ ตรงกันข้าม พึ่งพาซึ่งกันและกัน และแปรเปลี่ยนไป
ตามคู่ตรงข้ามได้ การเกาะเกี่ยวและต่อสู้กันของ
1. ทฤษฎีเต๋า 2. ทฤษฎีขงจื้อ
3. ทฤษฎีหยิน-หยาง 4. ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย
39. การเคลื่อนไหวแบชี่กง / ไท้ชี่ มีลักษณะอย่างไร
1. มีความเป็นหยางมาก 2. มีความเป็นหยินมาก
3. หยิน – หยาง สมดุลกัน 4. ไม่มีข้อใดถูก

40. ข้อใดคือการเคลื่อนไหวยืดกล้ามเนื้อ แบบหยินมาก
1. โยคะ 2. ฤาษีดัดตน
3. ถูกทั้ง 1,2 4. ไม่มีข้อใดถูก
41. ข้อใดคือประโยชน์ของการบริหารร่างกายแบบชี่กง / ไท้ชี่
1. เพิ่มบทบาทของ Sympathetic ลดบทบาทของ Parasympathetic
2. เพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูกของหญิงวัย หมดประจำเดือน
3. ลดความอ่อนตัวของกระดูกสันหลัง
4. ไม่มีข้อใดถูก
42. ข้อใดคือประโยชน์ของโยคะ
1. เพิ่มความแข็งแรงและความอดทน 2. เพิ่มความยืดหยุ่น (Flexibifity)
3. เพิ่มปริมาตรอากาศหายใจ แต่ละครั้ง (Vital capacity) 4. ถูกทุกข้อ
43. การออกกำลังกาย ไท้ชี่ /ไท้เก็ก พัฒนามาจากการออกกำลังกายแบบใด
1. โยคะ 2. ชี่กง 3. แอโรบิก 4. ถูกทุกข้อ
44. สุดยอดแห่งความสุดยอด เป็นความหมายของข้อใด
1. โยคะ 2. ชี่กง 3. ไท้ชี่ 4. ไม่มีข้อใดถูก
45. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ ชี่กง (Qi-Gong)
1. ชี่ แปลว่า พลังชีวิต (Power) 2. Gong แปลว่า การฝึก,ทำ
3. ชี่ แปลว่า ลมปราณ (Vital) 4. ถูกทุกข้อ
46. อายุรเวท มีความหมายตรงตามข้อใด
1. วิชาเกี่ยวกับอายุ 2. ศาสตร์แห่งชีวิต
3. ชีวิตที่ยาวนาน 4. ถูกทุกข้อ
47. โยคะ (Yoga) ได้รับการบันทึกจากปราชญ์ของฮินดู ชื่ออะไร
1. ปตัญชลี 2. ปโตชลี 3. ปตชลี 4. ถูกทุกข้อ
48. ศาสตร์โยคะ ได้บันทึกอยู่ในคัมภีร์อะไร
1. โยคสูตร 2. วรโยคสาร 3. ธาตุวิภังค์ 4. ไม่มีข้อใดถูก
49. คัมภีร์เกี่ยวกับโยคะใด ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
1. โยคสูตร 2. วรโยคสาร 3. หฐโยคะ 4. ไม่มีข้อถูก
50. ข้อใดคือประโยชน์ของฤาษีดัดตน
1. เพิ่มการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อที่ยึดตึง 2. ลดความตึงเครียด บรรเทาอาการเมื่อยล้า
3. เพิ่มความยืดหยุ่นให้กล้ามเนื้อ และข้อต่อ 4. ถูกทุกข้อ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: