อ.ประสิทธิ์ คงทรัพย์ /ร.ร. สิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย

เฉลย  แนวข้อสอบ พ.ร.บ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย   พ.ศ. ๒๕๕๖(ชุดที่ ๑)

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง ครบถ้วนที่สุด

 

 • พระราชบัญญัติ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย  พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วัน-เดือน-ปี อะไร

……………………..วันที่  ๑ ก.พ.  พ.ศ ๒๕๕๖……………………….

 • พระราชบัญญัติ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖  บังคับใช้ใน วัน-เดือน-ปี  อะไร

……………………..วันที่ ๒ ก.พ. พ.ศ. ๒๕๕๖………………………………………………..

 • พระราชบัญญัติ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ได้ทรงโปรดเกล้า ให้ตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมขององค์กรใด………………..รัฐสภา…………………………….
 • “กระบวนการทางการแพทย์เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย บำบัด รักษา หรือป้องกันโรค หรือการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพของมนุษย์ การผดุงครรภ์ การนวดไทย และให้หมายความรวมถึง การเตรียมการผลิตยาแผนไทย และการประดิษฐ์อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ทั้งนี้ โดยอาศัยความรู้หรือตำราที่ได้ถ่ายทอดและพัฒนาสืบต่อกันมา” เป็นความหมายของคำใด ตาม พระราชบัญญัติ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย  พ.ศ. ๒๕๕๖

……………………………..การแพทย์แผนไทย…………………………………

 • คำว่า “วิชาชีพการแพทย์แผนไทย” ตาม พระราชบัญญัติ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย  พ.ศ. ๒๕๕๖

ให้หมายถึงอะไร………………….การประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย หรือ การแพทย์แผนไทยประยุกต์…………

 • “การประกอบวิชาชีพที่กระทำหรือมุ่งหมายจะกระทำต่อมนุษย์ เกี่ยวกับการแนะนำ การตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การบำบัดโรค การรักษาโรคการป้องกันโรค การส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพ โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทยการผดุงครรภ์ไทย การนวดไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และองค์ความรู้ด้านอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยซึ่งถ่ายทอดหรือพัฒนาสืบต่อกันมา ตามตำราการแพทย์แผนไทยหรือจากสถานศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง”

คำว่า  คณะกรรมการ ตามข้อความข้างต้น  หมายถึงใคร………..คณะกรรมการสภาแพทย์แผนไทย……………

 • ตามข้อความข้อ ๖ ทั้งหมด เป็นความหมายของคำใด……….การประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย……………….
 • “การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งศึกษาจากสถานศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง รวมทั้งการประยุกต์ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งนี้ ตามระเบียบและข้อบังคับของสภาการแพทย์แผนไทย” เป็นความหมายของคำใด

……………………………………การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์…………………………………………

 • “กรรมวิธีที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย ที่สภาการแพทย์แผนไทยกำหนดหรือรับรอง” เป็นความหมายของอะไร

……………………………………….กรรมวิธีการแพทย์แผนไทย…………………………………………………………………..

 • “การตรวจ การวินิจฉัย การบำบัด การรักษา การป้องกันโรค การส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพ รวมถึงการผดุงครรภ์ไทย เภสัชกรรมไทย และการนวดไทย ทั้งนี้ ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย” เป็นความหมายของคำใด

…………………………………………เวชกรรมไทย……………………………………………………………………………….

 • “การกระทำในการเตรียมยา การผลิตยา การประดิษฐ์ยา การเลือกสรรยา การควบคุมและการประกันคุณภาพยา การปรุงยาและการจ่ายยาตามใบสั่งยาของ ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์และการจัดจำหน่ายยา ตามกฎหมายว่าด้วยยา ทั้งนี้ ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย” เป็นความหมายของคำใด………………….เภสัชกรรมไทย………………………………………………………………
 • “การตรวจ การวินิจฉัย การบำบัด การรักษา การส่งเสริมสุขภาพหญิงมีครรภ์ การป้องกันความผิดปกติในระยะตั้งครรภ์และระยะคลอด การทำคลอด การดูแลการส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพมารดาและทารกในระยะหลังคลอด ทั้งนี้ ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย” เป็นความหมายของคำใด………………..ผดุงครรภ์ไทย…………….
 • “ การตรวจ การวินิจฉัย การบำบัด การรักษา การป้องกันโรค การส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพ โดยใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปะการนวดไทย ทั้งนี้ ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย” เป็นความหมายของคำใด…

………………………………..การนวดไทย………………………………………………………………………………………..

 • “การตรวจ การวินิจฉัย การบำบัด การรักษา การป้องกันโรค การส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพ โดยใช้องค์ความรู้ซึ่งสืบทอดกันมาในชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้ ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย” เป็นความหมายของคำใด

………………………………..การแพทย์พื้นบ้านไทย…………………………………………………………………………..

 • “บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยจากสภาการแพทย์แผนไทย” หมายถึงใคร……………..ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย……………………………………………………….
 • “บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์จากสภาการแพทย์แผนไทย” หมายถึงใคร…………….ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์…………………………………………
 • คำว่า “ใบอนุญาต” ตาม พระราชบัญญัติ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย  พ.ศ. ๒๕๕๖  หมายถึงอะไร…..

…………….ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือ ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ของสภาการแพทย์แผนไทย………………………………………….

 • ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ หมายถึงบุคคลใด……………….พนักงานเจ้าหน้าที่ ………………………………………………………
 • ใครเป็นผู้ประกาศกำหนด ประเภทการแพทย์แผนไทย อื่นๆ โดยแนะนำของคณะกรรมการสภาแพทย์แผนไทย

…………………รัฐมนตรี รักษาการณ์ตาม พ.ร.บ…………………………………………………………………………………

 • บุคคลใดที่มีอำนาจตาม พ.ร.บ. “ออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งออกระเบียบและประกาศใด ๆ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้” ……รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข……………………………………….
 • องค์กรใดที่มีหน้าที่ “รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์” ……………….สภาแพทย์แผนไทย…………………………………….
 • องค์กรใดที่มีหน้าที่ “ พิจารณาสำนวนการสอบสวน จากคณะอนุกรรมการสภาแพทย์แผนไทย กรณีผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย ถูกกล่าวหา หรือกล่าวโทษ ว่าผิดจรรยาบรรณ” ……………สภาแพทย์แผนไทย……………
 • องค์กรใดที่ทำหน้าที่ “รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของสถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก…………………..สภาแพทย์แผนไทย…………………………………………..
 • องค์กรใดที่ทำหน้าที่ “รับรองหลักสูตรสำหรับการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการในด้านต่าง ๆ ของวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ของสถาบันที่ทำการฝึกอบรมดังกล่าว”………………สภาแพทย์แผนไทย……………………………………..
 • องค์กรใดที่มีหน้าที่ “ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และออกหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย” ……………….สภาแพทย์แผนไทย……………………………………………………………………………………
 • สภาแพทย์แผนไทย จะต้องจัดทำแผนการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อสภานายกพิเศษอย่างไร………………………….อย่างน้อยปีละครั้ง…………………………………………………………………………..
 • สภาแพทย์แผนไทย อาจมีรายได้จากที่ใด

(๑) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน

(๒) ค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

(๓) ผลประโยชน์ที่ได้จากการจัดการทรัพย์สินและกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในมาตรา ๘

(๔) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้ให้แก่สภาการแพทย์แผนไทย

(๕) ดอกผลของเงินและทรัพย์สินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)

 • ใครเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง “ สภานายกพิเศษ”…………รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข……………………..
 • สมาชิกสภาแพทย์แผนไทย ต้องมีอายุอย่างไร……..ไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์……………………………………….
 • บุคคลซึ่งได้รับการอบรมจากผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย ที่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้(ครูมอบตัวศิษย์) เป็นผู้ให้การอบรมและต้องสอบผ่านความรู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย สามารถเป็นสมาชิกของสภาแพทย์ได้หรือไม่ จงบอกเหตุผลประกอบ……………ไม่สามารถเป็นสมาชิกได้ เพราะ ผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้ จะต้องมีสถาบันหรือสถานพยาบาล ที่ได้รับการรับรองจากสภาแพทย์แผนไทยให้เป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้ด้วย
 • บุคคลซึ่งได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์จากสถาบันการศึกษาจะสามารถเป็นสมาชิกของสภาแพทย์แผนไทยได้หรือไม่ อย่างไร จงบอกเหตุผลประกอบ………………..ไม่ได้ เพราะสถาบันการศึกษาที่ทำการถ่ายทอดความรู้จะต้องได้รับการรับรองสถาบันจากสภาแพทย์แผนไทย ด้วย และต้องสอบผ่านความรู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย
 • บุคคลที่ส่วนราชการรับรองความรู้การแพทย์พื้นบ้านไทย จะสามารถเป็นสมาชิกสภาแพทย์แผนไทย ได้หรือไม่ อย่างไร ……………………ไม่ได้ เพราะจะต้องผ่านการรับรองความรู้ตามหลักเกณฑ์ของสภาแพทย์แผนไทยก่อน
 • กลุ่มบุคคลใดที่เป็นผู้พิจารณาว่าผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย ว่าเป็นผู้ประพฤติเสียหายและอาจนำความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ ……………………..คณะกรรมการสภาแพทย์แผนไทย………………………………..
 • บุคคลซึ่งเคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดและคณะกรรมการสภาแพทย์แผนไทยพิจารณาว่าอาจนำความเสียมาสู่วิชาชีพแพทย์แผนไทย จะสามารถเป็นสมาชิกสภาแพทย์แผนไทย………ไม่ได้……………………..
 • สมาชิกสภาแพทย์แผนไทยมีสิทธิ ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

กับสภาแพทย์แผนไทย โดยต้องปฏิบัติตามข้อบังคับใด……………ข้อบังคับสภาแพทย์แผนไทย………………..

 • กรณีที่สมาชิกร่วมกันตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไปเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องใดที่เกี่ยวกับกิจการของสภาการแพทย์แผนไทย คณะกรรมการต้องพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณา ให้ผู้เสนอทราบภายในกี่วันเก้านับแต่วันได้รับเรื่อง………………………….๙๐ วัน………………………………………………………………………………………
 • สมาชิกสภาแพทย์แผนไทย จะสิ้นสมาชิกภาพลงเมื่อไร……จงตอบมา ๓ ข้อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ (๒)

(ก) ไม่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง

โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ให้การอบรมและ

ต้องสอบผ่านความรู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย หรือ

(ข) ไม่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยหรือ

สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองและต้องสอบผ่านความรู้

ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย หรือ

(ค) ไม่เป็นผู้ที่ส่วนราชการรับรองความรู้การแพทย์พื้นบ้านไทย โดยผ่านการประเมินหรือการสอบ

ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย

 • บุคคลที่วิกลจริต จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือผู้ที่เป็นโรคที่สภาแพทย์แผนไทยกำหนดไว้ในข้อบังคับ จะไม่สามารถเป็นสมาชิกสภาแพทย์แผนไทย ได้นั้นจะได้รับการลงความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม อย่างน้อยกี่คน ว่าไม่สามารถรักษาให้หายได้  หรือใช้เวลาในการรักษานานเกินกว่า ๒ ปี…………..๓ คน……………….
 • บุคคลซึ่งเป็นสมาชิกสภาแพทย์แผนไทย ซึ่งวิกลจริต จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่สภาแพทย์แผนไทยกำหนดไว้ในข้อบังคับ และยังไม่ถึงกับสิ้นสมาชิกภาพ  คณะกรรมการสภาแพทย์แผนไทย จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตบุคคลนี้อย่างไร………………….ตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกินสองปี……………………………………………..
 • จงบอกคณะกรรมการสภาแพทย์แผนไทย โดยตำแหน่งให้ครบถ้วน

๑.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข             ๒. อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

๓.อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ๔.เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

๕.เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา

 • กรรมการซึ่งเป็นคณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

หรือหัวหน้าภาควิชาที่ผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชนแห่งละหนึ่งคน เลือกกันเองให้เหลือสาขาละกี่คน…………………๓ คน…………………

 • กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสมาคมหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทยแห่งละหนึ่งคน เลือกกันเองให้เหลือกี่คน……………๓ คน………………………………………………………………………………………………………….

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: