อ.ประสิทธิ์ คงทรัพย์ /ร.ร. สิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย

เฉลย แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ชุดที่ ๒
จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องครบถ้วน

 • คณะกรรมการสภาแพทย์แผนไทย ที่มาจากการเลือกตั้ง ที่กำลังจัดเลือกตั้งโดยสภาแพทย์แผนไทย ในปัจจุบันมีจำนวนกี่คน…………………๑๗  คน…………………
 • นายกสภาแพทย์แผนไทย อุปนายกสภาแพทย์แผนไทย คนที่หนึ่ง และคนที่สอง ได้รับการเลือกมาจากกรรมการส่วนใด……………กรรมการสภาแพทย์แผนไทยเลือกกรรมการจากกรรมการ ส่วนที่มาจากการเลือกตั้งเลือกตั้ง
 • การเลือก นายกสภาแพทย์แผนไทย อุปนายกสภาแพทย์แผนไทย คนที่หนึ่ง และคนที่สอง จะต้องเลือกภายในกี่วัน นับจากวันเลือกตั้งกรรมการ…………………..ไม่เกิน ๓๐ วัน…………………………………………………………….
 • ใครเป็นผู้มีอำนาจในการเลือก ตำแหน่งเลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ์ และเหรัญญิก ของสภาแพทย์แผนไทย……………………นายกสภาแพทย์แผนไทย ………………………………………………………………………….
 • นายกสภาการแพทย์แผนไทย อุปนายกสภาการแพทย์แผนไทยคนที่หนึ่งและอุปนายกสภาการแพทย์แผนไทยคนที่สอง มีวาระการดำรงตำแหน่งอย่างไร……………………………๓ ปี ( วาระตามกรรมการส่วนที่เลือกตั้ง)……..
 • กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสมาคมหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือ กรรมการที่เป็น หัวหน้าสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองโดยมีผู้ประกอบวิชาชีพ การแพทย์แผนไทยซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ให้การอบรม  และ กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยสมาชิก จะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างไร

(๑) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์

(๒) เป็นผู้ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

 • กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสมาคมหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือ กรรมการที่เป็น หัวหน้าสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองโดยมีผู้ประกอบวิชาชีพ การแพทย์แผนไทยซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ให้การอบรม และ กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยสมาชิก  มีวาระการดำรงตำแหน่งอย่างไร……………คราวละ  ๓ ปี………………………………………………………………………………..
 • กรรมการส่วนที่เลือกกันเอง และส่วนที่สมาชิกเลือกตั้ง นั้นมีวาระดำรงตำแหน่ง อย่างไร

อาจได้รับเลือก หรือได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ แล้วแต่กรณี แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระ ติดต่อกันไม่ได้

 • กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสมาคมหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือ กรรมการที่เป็น หัวหน้าสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองโดยมีผู้ประกอบวิชาชีพ การแพทย์แผนไทยซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ให้การอบรม และ กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยสมาชิก   พ้นจากตำแหน่งเมื่อใด  …………..

(๑) สิ้นสมาชิกภาพ สภาแพทย์แผนไทย

(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ในการเป็นกรรมการสภาแพทย์แผนไทย

(๓) ลาออก

 • กรรมการซึ่งเป็นคณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

หรือหัวหน้าภาควิชาที่ผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชน  จะสิ้นสุดสภาพเมื่อใด……

(๑) พ้นจากตำแหน่งคณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

หรือหัวหน้าภาควิชาที่ผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

(๒) ลาออก

 • กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสมาคมหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือ กรรมการที่เป็น หัวหน้าสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองโดยมีผู้ประกอบวิชาชีพ การแพทย์แผนไทยซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ให้การอบรม ถ้าตำแหน่งว่างลง คณะกรรมการสภาแพทย์แผนไทย จะต้อง

ดำเนินการให้ได้มาภายในกี่วัน……………………..๓๐ วัน………………………………………………………………….

 • ในกรณีที่ กรรมการตามข้อ ๑๑ ว่างลงและเหลือเวลาในการดำรงตำแหน่ง ไม่เกินกี่วัน .ที่ทำให้คณะกรรมการไม่ต้องดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการดังกล่าว……………………ไม่เกิน ๙๐ วัน…………………………………….
 • กรรมการที่เข้ามาแทนกรรมการ ตามข้อ ๑๑ จะมีวาระดำรงตำแหน่งอย่างไร……..

อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

 • กรรมการสภาแพทย์แผนไทย ส่วนที่เลือกตั้ง ถ้าว่างลงในจำนวนเท่าไร คณะกรรมการจึงต้องเลื่อนสมาชิกที่เลือกตั้งมีคะแนนถัดไปเข้าแทน………………………ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของกรรมการส่วนที่เลือกตั้ง ………………..
 • ในกรณีใด ที่คณะกรรมการจะต้องจัดเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่ง ที่ว่างลงภายใน ๙๐วัน……………….

กรณีที่กรรมการส่วนที่เลือกตั้งตำแหน่งว่างลง เกินจำนวน ๑ใน ๓ ของกรรมการส่วนที่เลือกตั้ง

 • กรรมการสภาแพทย์แผนไทย ส่วนที่เลือกตั้ง ถ้าว่างลง และมีวาระเหลือไม่ถึงเท่าไร คณะกรรมการจึงไม่ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่………………………….๙๐ วัน………………………………………………………………………..
 • ใครมีอำนาจ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย คณะอนุกรรมการ การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ คณะอนุกรรมการสอบสวน และคณะอนุกรรมการอื่น เพื่อทำกิจการหรือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ อันอยู่ในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ และอำนาจหน้าที่ของสภาการแพทย์แผนไทย………………..คณะกรรมการสภาแพทย์แผนไทย………………………………
 • นายกสภาการแพทย์แผนไทย มีอำนาจหน้าที่

(ก) บริหารและดำเนินกิจการของสภาการแพทย์แผนไทย ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

หรือตามมติของคณะกรรมการ

(ข) เป็นผู้แทนสภาการแพทย์แผนไทย ในกิจการต่าง ๆ

(ค) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ

 • ใครที่ทำหน้าที่เป็น ผู้ช่วยนายกสภาการแพทย์แผนไทย ในกิจการอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาการแพทย์แผนไทยตามที่นายกสภาการแพทย์แผนไทยมอบหมายและเป็นผู้ทำการแทนนายกสภาการแพทย์แผนไทย เมื่อนายกสภาการแพทย์แผนไทยไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้…….อุปนายกสภาการแพทย์แผนไทยคนที่หนึ่ง
 • กรรมการสภาแพทย์แผนไทย ตำแหน่งใดที่มีหน้าที่ ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่สภาการแพทย์แผนไทย ทุกระดับ   ควบคุมรับผิดชอบในงานธุรการทั่วไปของสภาการแพทย์แผนไทย    รับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก ทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย   ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์และทะเบียนอื่น ๆ ของสภาการแพทย์แผนไทย   ควบคุมดูแลทรัพย์สินของสภาการแพทย์แผนไทยและ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ…………………..เลขาธิการสภาแพทย์แผนไทย……………………………………….
 • กรรมการตำแหน่งใดที่ทำหน้าที่ เป็นผู้ช่วยเลขาธิการในกิจการอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเลขาธิการตามที่

เลขาธิการมอบหมาย และเป็นผู้ทำการแทนเลขาธิการเมื่อเลขาธิการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

รองเลขาธิการสภาแพทย์แผนไทย…………………………………………………………………………………………

 • การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมจะต้องมีจำนวนเท่าไร ของจำนวน กรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนั้น จึงจะเป็นองค์ประชุม………………ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง………………………………………………………………
 • การประชุมกรรมการ ในการลงมติ มีหลักอย่างไร………มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ในการลงคะแนนกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 • พ.ร.บ วิชาชีพแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดให้มี คณะอนุกรรมการวิชาชีพแพทย์แผนไทย และคณะอนุกรรมการแพทย์แผนไทยประยุกต์ อย่างละคณะ  วิธีการได้มาของคณะอนุกรรมการทั้งสองข้างต้น ใช้หลักเกณฑ์อะไรกำหนด……………….ข้อบังคับของสภาการแพทย์แผนไทย…………………………………………..
 • สภานายกพิเศษ สามารถจะเข้าฟังการประชุมและชี้แจงแสดงความเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการ หรือจะส่งความเห็นเป็นหนังสือไปยังสภาการแพทย์แผนไทยในเรื่องใด ๆ ได้หรือไม่ …เพราะอะไร….

ได้เพราะ   พ.ร.บ วิชาชีพแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖  กำหนดไว้ใน มาตรา ๒๙.

 • มติของที่ประชุมคณะกรรมการในเรื่องใดบ้างที่ ต้องได้รับความเห็นชอบ จากสภานายกพิเศษก่อน จึงจะดำเนินการตามมตินั้นได้…

(๑) การออกข้อบังคับ

(๒) การกำหนดแผนการดำเนินงานและงบประมาณของสภาการแพทย์แผนไทย

(๓) การให้สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๔ (๔)

(๔)การวินิจฉัยชี้ขาดให้พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๕ วรรคสาม (๔)หรือ (๕)

  ( การวินิจฉัยชี้ขาดให้พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต)และการ เพิกถอนใบอนุญาต)

 • มติของคณะกรรมการสภาแพทย์แผนไทย ในเรื่องการออกข้อบังคับสภาแพทย์แผนไทย ถ้าสภานายกพิเศษมิได้ยับยั้ง เป็นเวลากี่วัน  หลังนายกสภาแพทย์แผนไทย เสนอให้พิจารณา  จึงจะถือว่าสภานายกพิเศษรับมติดังกล่าว

…………………………….ภายใน ๓๐ วัน………………………………………..

 • มติของคณะกรรมการสภาแพทย์แผนไทย ในเรื่อง การกำหนดแผนการดำเนินงานและงบประมาณของสภาการแพทย์แผนไทย หรือ การให้สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ หรือ การวินิจฉัยชี้ขาดให้พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต   ถ้าสภานายกพิเศษมิได้ยับยั้ง   เป็นเวลากี่วัน  หลังนายกสภาแพทย์แผนไทย เสนอให้พิจารณา  จึงจะถือว่าสภานายกพิเศษรับมติดังกล่าว …………………..ภายใน ๑๕ วัน……………………………………………………..
 • กรณีสภานายกพิเศษ ยับยั้งมติใด ให้คณะกรรมการสภาแพทย์แผนไทย พิจารณาใหม่ภายในกี่วัน นับจากวันที่ สภานายกพิเศษยับยั้งมติดังกล่าว…………………….ภายใน ๓๐ วัน………………………………………………………………
 • กรณีสภานายกพิเศษ ยับยั้งมติใด ให้คณะกรรมการสภาแพทย์แผนไทย จะต้องมีจำนวนเสียงมติในที่ประชุมเท่าไร จึงจะถือว่ามตินั้นผ่านการพิจารณาและสามารถดำเนินการตามมตินั้นได้……………….๒ ใน ๓ ของคณะกรรมการทั้งหมดที่อยู่ในขณะนั้น………….
 • มาตรา ๓๑ ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ กระทำการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์

เว้นแต่กรณีดังนี้

(๑) การกระทำต่อตนเอง

(๒) การช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยตามหน้าที่ ตามกฎหมาย ตามหลักมนุษยธรรมหรือตามธรรมจรรยา

โดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน

(๓) นักเรียน นักศึกษา หรือผู้รับการฝึกอบรม ซึ่งทำการฝึกหัดหรือฝึกอบรมในความควบคุม

ของสถาบันการศึกษาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของรัฐหรือที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการให้จัดตั้งสถาบัน

ทางการแพทย์ของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา หรือสถาบันทางการแพทย์อื่นที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง

ทั้งนี้ ภายใต้ความควบคุมของเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกหัดหรือผู้ให้การฝึกอบรมซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์

(๔) บุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล

กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด

หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยในความควบคุมของเจ้าหน้าที่

ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(๕) บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลกระทำการ

ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ในความควบคุม

ของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ทั้งนี้

ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(๖) การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญของทางราชการ ทั้งนี้ โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

(๗) หมอพื้นบ้าน ซึ่งมีความรู้ความสามารถในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น

ด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตามวัฒนธรรมของชุมชนที่สืบทอดกันมานานไม่น้อยกว่าสิบปีเป็นที่นิยม

ยกย่องจากชุมชน โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอให้หน่วยงานที่

กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเป็นผู้รับรอง ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 • ผู้ใดใช้คำหรือข้อความที่แสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ อาจได้รับโทษ อย่างไร

จำคุกไม่เกิน  ๑  ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • ผู้ใดแสดงด้วยวิธีใด ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญเป็นผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ อาจได้รับโทษอย่างไร

จำคุกไม่เกิน  ๑  ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • ผู้ใด ใช้ จ้าง วาน หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญเป็นผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ อาจได้รับโทษอย่างไร

จำคุกไม่เกิน  ๑  ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • การขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ใช้ระเบียบอะไรกำหนด……………….ข้อบังคับสภาแพทย์แผนไทย……………………………………………
 • อายุใบอนุญาต  การต่ออายุใบอนุญาต  ในการประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ใช้ระเบียบอะไรกำหนด………………ข้อบังคับสภาแพทย์แผนไทย……………………………………………..
 • การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และหนังสือ

แสดงวุฒิอื่นใช้ระเบียบอะไรกำหนด………….ข้อบังคับสภาแพทย์แผนไทย…………………………………………………

 • การออกใบแทนในการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการประกอบวิชาชีพ

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ให้เป็นไประเบียบอะไรกำหนด……………ข้อบังคับสภาแพทย์แผนไทย…………………

 • ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตต้องสมัครเป็นสมาชิกแห่งสภาการแพทย์แผนไทย

และมีคุณสมบัติตามกำหนดไว้ในอะไร………………ข้อบังคับสภาแพทย์สภาแพทย์แผนไทย……………………………

 • กรณีที่สมาชิกสภาแพทย์แผนไทย สิ้นสภาพ จะต้องคืนใบอนุญาตให้เลขาธิการสภาแพทย์แผนไทยภายในกี่วัน

๑๕ วัน

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: