อ.ประสิทธิ์ คงทรัพย์ /ร.ร. สิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย

Archive for June, 2015

เฉลยแนวข้อสอบ พ.ร.บ วิชาชีพแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ชุดที่ ๓

เฉลยแนวข้อสอบ พ.ร.บ วิชาชีพแพทย์แผนไทย  พ.ศ. ๒๕๕๖ ชุดที่ ๓

จงตอบคำถามให้ถูกต้องที่สุด

 • ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ต้องประกอบวิชาชีพภายใต้บังคับแห่งข้อจำกัดและเงื่อนไขและต้องรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ การแพทย์แผนไทยตามที่กำหนดไว้ในอะไร……………..ข้อบังคับสภาแพทย์แผนไทย……………………………
 • บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายเพราะการประพฤติผิด จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย หรือแพทย์แผนไทยประยุกต์มีสิทธิกล่าวหาผู้ก่อให้เกิดความเสียหายนั้น โดยทำคำกล่าวหาเป็นหนังสือยื่นต่อองค์กรใด…………………..สภาแพทย์แผนไทย…………………………………………………………………………..
 • บุคคลสามารถกล่าวโทษ เพราะการประพฤติผิด จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย หรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ สามารถทำคำกล่าวโทษเป็นหนังสือยื่นต่อองค์กรใด.

…………………………………สภาแพทย์แผนไทย…………………………………………………………………………..

 • กรรมการมีสิทธิกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์

แผนไทยประยุกต์ โดยต้องทำคำกล่าวโทษเป็นหนังสือยื่นต่อองค์กรใด

…………………………สภาแพทย์แผนไทย………………………………………………………………………………….

 • ในกรณี ผู้ได้รับความเสียหายหรือผู้กล่าวโทษรู้เรื่องการประพฤติผิด และรู้ตัวผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพ จะมีสิทธิกล่าวหาหรือกล่าวโทษ ต่อสภาแพทย์แผนไทย อย่างไร

………………………….ภายใน ๑ ปี……………………………………………………………………………………………..

 • ในกรณี ผู้ได้รับความเสียหายหรือผู้กล่าวโทษไม่รู้เรื่องการประพฤติผิดจรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพ และไม่รู้ตัวผู้ประพฤติผิด จะมีสิทธิกล่าวหาหรือกล่าวโทษ ต่อสภาแพทย์แผนไทย อย่างไร

……………………..ไม่เกิน  ๓ ปี……………………………………………………………………………………………

 • การถอนเรื่องการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษที่ได้ยื่นหรือแจ้งไว้แล้ว ในกรณีผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ประพฤติผิดจรรยาบรรณ จะกระทำได้หรือไม่อย่างไร

สามารถถอนเรื่องได้ แต่ไม่มีผลในการระงับการดำเนินการของคดีความ

 • เมื่อสภาแพทย์แผนไทย ได้รับเรื่องกล่าวหา หรือกล่าวโทษ และพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุสมควร จะให้เลขาธิการสภาแพทย์แผนไทยส่งเรื่องต่อให้ใครเพื่อเข้าสู่ขบวนการสอบสวน โดยไม่ชักช้า

………………………………..ประธานอนุกรรมการจรรยาบรรณ………………………………………………………….

 • ใครเป็นผู้แต่งตั้งประธานอนุกรรมการ กรรมการจรรยาบรรณ ………คณะกรรมการสภาแพทย์แผนไทย……..
 • ผู้เสียหาย หรือผู้อื่นที่กล่าวหา หรือกล่าวโทษ ผู้ประพฤติผิด จะถอนคำกล่าวหาหรือกล่าวโทษ ต่อคณะกรรมการสภาแพทย์แผนไทย ได้หรือไม่   และจะต้องทำอย่างไร  และมีผลอย่างไร

…………………………การถอนเรื่องการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษที่ได้ยื่นหรือแจ้งไว้แล้วนั้น

สามารถกระทำได้ โดยทำเป็นหนังสือแจ้งต่อสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย แต่จะไม่เป็นเหตุให้ระงับ

การดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เพราะทางสภาฯ จะดำเนินการสืบสวนหรือสอบสวน ต่อไป

 • เมื่อสภาการแพทย์แผนไทยได้รับเรื่องการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษตามมาตรา ๓๗ หรือในกรณีที่คณะกรรมการมีมติว่ามีพฤติการณ์อันสมควรให้มีการพิจารณาเกี่ยวกับการประพฤติผิด ตามมาตรา ๓๖ ของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ บุคคลใดในคณะกรรมการที่มีหน้าที่ เสนอเรื่องดังกล่าวต่อประธานอนุกรรมการจรรยาบรรณโดยไม่ชักช้า

…………………………………………..เลขานุการสภาการแพทย์แผนไทย…………………………………………………….

 • คณะกรรมการจรรยาบรรณ มีจำนวนเท่าไร และคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยต้องแต่งตั้งจากส่วนไหน

……….ไม่น้อยกว่า ๓ คน…ซึ่งได้รับแต่งตั้งจาก สมาชิกสภาแพทย์แผนไทย………………………………………

 • คณะกรรมการสภาแพทย์แผนไทย อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณเกินกว่าหนึ่งคณะได้หรือไม่……ได้..
 • ในการทำหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ ตามที่อำนาจหน้าที่กำหนด หากดำเนินการไม่เสร็จตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งหากมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดได้ คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณจะดำเนินการอย่างไร

………………….ให้ประธานอนุกรรมการจรรยาบรรณแจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าว  ในการนี้ให้คณะกรรมการพิจารณาขยายระยะเวลาดําเนินการออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนดเวลา………………………………..

 • เมื่อคณะกรรมการได้รับรายงานและความเห็นของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณแล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณารายงานและความเห็นดังกล่าวแล้วมีมติอย่างไร……..

(๑)  ให้คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณสืบสวนหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา

(๒)  ให้คณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนในกรณีที่เห็นว่าข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษนั้นมีมูล

(๓)  ให้ยกข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษในกรณีที่เห็นว่าข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษนั้นไม่มีมูล

 • คณะอนุกรรมการสอบสวน ถูกแต่งตั้งจากองค์กรใด มีจำนวนเท่าไรในแต่ละคณะ และมีหน้าที่อะไร

ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการสภาแพทย์แผนไทย  ในแต่ละคณะมีจำนวนไม่น้อยกว่า  ๓ คน และต้องแต่งตั้งจากสมาชิกสภาแพทย์แผนไทย  มีอํานาจหน้าที่สอบสวน  สรุปผล การสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวนพร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด

 • ในการทำหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสอบสวน ตามที่อำนาจหน้าที่กำหนด หากดำเนินการไม่เสร็จตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งหากมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดได้ คณะอนุกรรมการสอบสวน จะดำเนินการอย่างไร

………………….ให้ประธานอนุกรรมการสอบสวนแจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าว  ในการนี้ให้คณะกรรมการพิจารณาขยายระยะเวลาดําเนินการออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนดเวลา………………………………..

 • ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณและของคณะอนุกรรมการ สอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้ ให้อนุกรรมการจรรยาบรรณและอนุกรรมการสอบสวนเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา หมายถึงอนุกรรมการทั้งสองคณะ  มีอำนาจอย่างไร……………….

……………….มีอํานาจเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคําและมีหนังสือแจ้งให้บุคคลใด ๆ ส่งเอกสาร

หรือวัตถุเพื่อประโยชน์แก่การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการดังกล่าว………………………………

 • ใครที่มีอำนาจหน้าที่ ส่งหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ พร้อมทั้งส่งสําเนาเรื่องที่กล่าวหาหรือกล่าวโทษให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษ ก่อนวันเริ่มทําการสอบสวน และต้องส่งหนังสือแจ้งกำหนดเวลาเท่าไร……

……………………………..ประธานคณะอนุกรรมการสอบสวน………ส่งหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาหรือกล่าวโทษ ไม่น้อยกว่า ๑๕ วันก่อนทำการสอบสวน……

 • ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษมีสิทธิทําคําชี้แจงหรือนําพยานหลักฐานใด ๆ มาให้คณะอนุกรรมการสอบสวน

คําชี้แจงหรือพยานหลักฐานให้ยื่นต่อประธานอนุกรรมการสอบสวนภายในกำหนดเวาลาเท่าไร………นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งจากประธานอนุกรรมการสอบสวน  หรือภายในกําหนดเวลาที่คณะอนุกรรมการสอบสวนจะขยายให้

………………………………….ภายใน ๑๕ วัน…………………………………………………………………………………

 • เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วให้เสนอสํานวนการสอบสวน พร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการภายในกำหนดเวลาเท่าไร……………….นับแต่วันที่ทําการสอบสวนเสร็จสิ้นและต้องไม่เกิน

กําหนดเวลาตามมาตรา  ๔๑ วรรคสาม  เพื่อให้คณะกรรมการวิ นิจฉัยชี้ขาด

………………………………….ภายใน ๑๕ วัน…………………………………………………………………………………

 • เมื่อคณะกรรมการเมื่อได้รับสํานวนการสอบสวนและความเห็นของคณะอนุกรรมการ สอบสวนแล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณาสํานวนการสอบสวนและความเห็นดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาเท่าไร…….นับแต่วันที่ได้รับสํานวนการสอบสวนและความเห็นของคณะอนุกรรมการสอบสวน

………………………………..ภายใน ๓๐ วัน……………………………………………………………………………………..

 • คณะกรรมการมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดอย่างไร หลังได้พิจารณาสำนวนการสืบสวน สอบสวนตามที่คณะอนุกรรมการสอบสวนส่งให้…..

(๑)  ยกข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ      (๒)  ว่ากล่าวตักเตือน     (๓)  ภาคทัณฑ์

(๔)  พักใช้ใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกินสองปี

(๕)  เพิกถอนใบอนุญาต

 • คำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสภาแพทย์แผนไทย หากผู้ถูกกล่าวหา หรือกล่าวโทษ ต้องการอุทธรณ์ คำวินิจฉัยนี้ได้หรือไม่ เพราะอะไร………………………………………..

……………….ไม่สามารถอุทธรณ์ ได้….เพราะ ภายใต้บังคับมาตรา  ๓๐  คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการตามมาตรานี้  ให้ทําเป็นคําสั่ง สภาการแพทย์แผนไทยพร้อมด้วยเหตุผลของการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด…..

 • หลังจากที่ คณะกรรมการสภาแพทย์แผนไทย วินิจฉัยชี้ขาดแล้ว บุคคลใด……ที่จะทำหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหา หรือกล่าวโทษทราบผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการ และมีกำหนดเวลาเท่าไร……………………………..

…………..เลขานุการสภาการแพทย์แผนไทย…. ภายใน ๗ วัน…นับแต่ที่คณะกรรมการมีคำสั่ง………………

 • ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ซึ่งอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต หากทำการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยในระหว่างนี้อาจได้รับโทษอย่างไร………………………..จำคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ………
 • ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ซึ่งอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต หากกระทำให้ให้ผู้เข้าใจผิดว่า ตนมีสิทธิทำการประกอบวิชาชีพได้ อาจได้รับโทษอย่างไร…………..จำคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ………
 • ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ซึ่งอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต หากกระทำให้ให้ผู้เข้าใจผิดว่า ตนมีสิทธิทำการประกอบวิชาชีพได้ และได้ถูกคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย พิจารณาตามขั้นตอนว่ามีความผิดจริง และศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว คณะกรรมการจะดำเนินการอย่างไร……………………….

………..สั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผู้นั้นนับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด……………………………………….

 • ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตอาจขอรับใบอนุญาตอีกเมื่อใด……………………….พ้นสองปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต….
 • ถ้าคณะกรรมการปฏิเสธ การขอใบอนุญาต ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต จะมีสิทธิขอใบอนุญาตจากคณะกรรมการสภาแพทย์ไทยอีกเมื่อไร……………….เมื่อสิ้นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ คณะกรรมการปฏิเสธการออกใบอนุญาต…….
 • หากคณะกรรมการปฏิเสธ การขอใบอนุญาต ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เป็นครั้งที่๒ ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้นั้นจะมีสิทธิขอรับใบอนุญาตได้อีกหรือไม่   อย่างไร……………

……มีสิทธิขอได้ ในครั้งต่อๆไป  แต่ต้องรอสิ้นระยะเวลา ๑ ปีนับแต่ที่คณะกรรมการปฏิเสธในครั้งก่อน………

เฉลย แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ชุดที่ ๒

เฉลย แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ชุดที่ ๒
จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องครบถ้วน

 • คณะกรรมการสภาแพทย์แผนไทย ที่มาจากการเลือกตั้ง ที่กำลังจัดเลือกตั้งโดยสภาแพทย์แผนไทย ในปัจจุบันมีจำนวนกี่คน…………………๑๗  คน…………………
 • นายกสภาแพทย์แผนไทย อุปนายกสภาแพทย์แผนไทย คนที่หนึ่ง และคนที่สอง ได้รับการเลือกมาจากกรรมการส่วนใด……………กรรมการสภาแพทย์แผนไทยเลือกกรรมการจากกรรมการ ส่วนที่มาจากการเลือกตั้งเลือกตั้ง
 • การเลือก นายกสภาแพทย์แผนไทย อุปนายกสภาแพทย์แผนไทย คนที่หนึ่ง และคนที่สอง จะต้องเลือกภายในกี่วัน นับจากวันเลือกตั้งกรรมการ…………………..ไม่เกิน ๓๐ วัน…………………………………………………………….
 • ใครเป็นผู้มีอำนาจในการเลือก ตำแหน่งเลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ์ และเหรัญญิก ของสภาแพทย์แผนไทย……………………นายกสภาแพทย์แผนไทย ………………………………………………………………………….
 • นายกสภาการแพทย์แผนไทย อุปนายกสภาการแพทย์แผนไทยคนที่หนึ่งและอุปนายกสภาการแพทย์แผนไทยคนที่สอง มีวาระการดำรงตำแหน่งอย่างไร……………………………๓ ปี ( วาระตามกรรมการส่วนที่เลือกตั้ง)……..
 • กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสมาคมหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือ กรรมการที่เป็น หัวหน้าสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองโดยมีผู้ประกอบวิชาชีพ การแพทย์แผนไทยซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ให้การอบรม  และ กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยสมาชิก จะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างไร

(๑) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์

(๒) เป็นผู้ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

 • กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสมาคมหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือ กรรมการที่เป็น หัวหน้าสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองโดยมีผู้ประกอบวิชาชีพ การแพทย์แผนไทยซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ให้การอบรม และ กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยสมาชิก  มีวาระการดำรงตำแหน่งอย่างไร……………คราวละ  ๓ ปี………………………………………………………………………………..
 • กรรมการส่วนที่เลือกกันเอง และส่วนที่สมาชิกเลือกตั้ง นั้นมีวาระดำรงตำแหน่ง อย่างไร

อาจได้รับเลือก หรือได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ แล้วแต่กรณี แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระ ติดต่อกันไม่ได้

 • กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสมาคมหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือ กรรมการที่เป็น หัวหน้าสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองโดยมีผู้ประกอบวิชาชีพ การแพทย์แผนไทยซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ให้การอบรม และ กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยสมาชิก   พ้นจากตำแหน่งเมื่อใด  …………..

(๑) สิ้นสมาชิกภาพ สภาแพทย์แผนไทย

(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ในการเป็นกรรมการสภาแพทย์แผนไทย

(๓) ลาออก

 • กรรมการซึ่งเป็นคณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

หรือหัวหน้าภาควิชาที่ผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชน  จะสิ้นสุดสภาพเมื่อใด……

(๑) พ้นจากตำแหน่งคณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

หรือหัวหน้าภาควิชาที่ผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

(๒) ลาออก

 • กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสมาคมหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือ กรรมการที่เป็น หัวหน้าสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองโดยมีผู้ประกอบวิชาชีพ การแพทย์แผนไทยซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ให้การอบรม ถ้าตำแหน่งว่างลง คณะกรรมการสภาแพทย์แผนไทย จะต้อง

ดำเนินการให้ได้มาภายในกี่วัน……………………..๓๐ วัน………………………………………………………………….

 • ในกรณีที่ กรรมการตามข้อ ๑๑ ว่างลงและเหลือเวลาในการดำรงตำแหน่ง ไม่เกินกี่วัน .ที่ทำให้คณะกรรมการไม่ต้องดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการดังกล่าว……………………ไม่เกิน ๙๐ วัน…………………………………….
 • กรรมการที่เข้ามาแทนกรรมการ ตามข้อ ๑๑ จะมีวาระดำรงตำแหน่งอย่างไร……..

อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

 • กรรมการสภาแพทย์แผนไทย ส่วนที่เลือกตั้ง ถ้าว่างลงในจำนวนเท่าไร คณะกรรมการจึงต้องเลื่อนสมาชิกที่เลือกตั้งมีคะแนนถัดไปเข้าแทน………………………ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของกรรมการส่วนที่เลือกตั้ง ………………..
 • ในกรณีใด ที่คณะกรรมการจะต้องจัดเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่ง ที่ว่างลงภายใน ๙๐วัน……………….

กรณีที่กรรมการส่วนที่เลือกตั้งตำแหน่งว่างลง เกินจำนวน ๑ใน ๓ ของกรรมการส่วนที่เลือกตั้ง

 • กรรมการสภาแพทย์แผนไทย ส่วนที่เลือกตั้ง ถ้าว่างลง และมีวาระเหลือไม่ถึงเท่าไร คณะกรรมการจึงไม่ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่………………………….๙๐ วัน………………………………………………………………………..
 • ใครมีอำนาจ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย คณะอนุกรรมการ การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ คณะอนุกรรมการสอบสวน และคณะอนุกรรมการอื่น เพื่อทำกิจการหรือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ อันอยู่ในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ และอำนาจหน้าที่ของสภาการแพทย์แผนไทย………………..คณะกรรมการสภาแพทย์แผนไทย………………………………
 • นายกสภาการแพทย์แผนไทย มีอำนาจหน้าที่

(ก) บริหารและดำเนินกิจการของสภาการแพทย์แผนไทย ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

หรือตามมติของคณะกรรมการ

(ข) เป็นผู้แทนสภาการแพทย์แผนไทย ในกิจการต่าง ๆ

(ค) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ

 • ใครที่ทำหน้าที่เป็น ผู้ช่วยนายกสภาการแพทย์แผนไทย ในกิจการอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาการแพทย์แผนไทยตามที่นายกสภาการแพทย์แผนไทยมอบหมายและเป็นผู้ทำการแทนนายกสภาการแพทย์แผนไทย เมื่อนายกสภาการแพทย์แผนไทยไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้…….อุปนายกสภาการแพทย์แผนไทยคนที่หนึ่ง
 • กรรมการสภาแพทย์แผนไทย ตำแหน่งใดที่มีหน้าที่ ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่สภาการแพทย์แผนไทย ทุกระดับ   ควบคุมรับผิดชอบในงานธุรการทั่วไปของสภาการแพทย์แผนไทย    รับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก ทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย   ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์และทะเบียนอื่น ๆ ของสภาการแพทย์แผนไทย   ควบคุมดูแลทรัพย์สินของสภาการแพทย์แผนไทยและ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ…………………..เลขาธิการสภาแพทย์แผนไทย……………………………………….
 • กรรมการตำแหน่งใดที่ทำหน้าที่ เป็นผู้ช่วยเลขาธิการในกิจการอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเลขาธิการตามที่

เลขาธิการมอบหมาย และเป็นผู้ทำการแทนเลขาธิการเมื่อเลขาธิการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

รองเลขาธิการสภาแพทย์แผนไทย…………………………………………………………………………………………

 • การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมจะต้องมีจำนวนเท่าไร ของจำนวน กรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนั้น จึงจะเป็นองค์ประชุม………………ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง………………………………………………………………
 • การประชุมกรรมการ ในการลงมติ มีหลักอย่างไร………มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ในการลงคะแนนกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 • พ.ร.บ วิชาชีพแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดให้มี คณะอนุกรรมการวิชาชีพแพทย์แผนไทย และคณะอนุกรรมการแพทย์แผนไทยประยุกต์ อย่างละคณะ  วิธีการได้มาของคณะอนุกรรมการทั้งสองข้างต้น ใช้หลักเกณฑ์อะไรกำหนด……………….ข้อบังคับของสภาการแพทย์แผนไทย…………………………………………..
 • สภานายกพิเศษ สามารถจะเข้าฟังการประชุมและชี้แจงแสดงความเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการ หรือจะส่งความเห็นเป็นหนังสือไปยังสภาการแพทย์แผนไทยในเรื่องใด ๆ ได้หรือไม่ …เพราะอะไร….

ได้เพราะ   พ.ร.บ วิชาชีพแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖  กำหนดไว้ใน มาตรา ๒๙.

 • มติของที่ประชุมคณะกรรมการในเรื่องใดบ้างที่ ต้องได้รับความเห็นชอบ จากสภานายกพิเศษก่อน จึงจะดำเนินการตามมตินั้นได้…

(๑) การออกข้อบังคับ

(๒) การกำหนดแผนการดำเนินงานและงบประมาณของสภาการแพทย์แผนไทย

(๓) การให้สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๔ (๔)

(๔)การวินิจฉัยชี้ขาดให้พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๕ วรรคสาม (๔)หรือ (๕)

  ( การวินิจฉัยชี้ขาดให้พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต)และการ เพิกถอนใบอนุญาต)

 • มติของคณะกรรมการสภาแพทย์แผนไทย ในเรื่องการออกข้อบังคับสภาแพทย์แผนไทย ถ้าสภานายกพิเศษมิได้ยับยั้ง เป็นเวลากี่วัน  หลังนายกสภาแพทย์แผนไทย เสนอให้พิจารณา  จึงจะถือว่าสภานายกพิเศษรับมติดังกล่าว

…………………………….ภายใน ๓๐ วัน………………………………………..

 • มติของคณะกรรมการสภาแพทย์แผนไทย ในเรื่อง การกำหนดแผนการดำเนินงานและงบประมาณของสภาการแพทย์แผนไทย หรือ การให้สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ หรือ การวินิจฉัยชี้ขาดให้พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต   ถ้าสภานายกพิเศษมิได้ยับยั้ง   เป็นเวลากี่วัน  หลังนายกสภาแพทย์แผนไทย เสนอให้พิจารณา  จึงจะถือว่าสภานายกพิเศษรับมติดังกล่าว …………………..ภายใน ๑๕ วัน……………………………………………………..
 • กรณีสภานายกพิเศษ ยับยั้งมติใด ให้คณะกรรมการสภาแพทย์แผนไทย พิจารณาใหม่ภายในกี่วัน นับจากวันที่ สภานายกพิเศษยับยั้งมติดังกล่าว…………………….ภายใน ๓๐ วัน………………………………………………………………
 • กรณีสภานายกพิเศษ ยับยั้งมติใด ให้คณะกรรมการสภาแพทย์แผนไทย จะต้องมีจำนวนเสียงมติในที่ประชุมเท่าไร จึงจะถือว่ามตินั้นผ่านการพิจารณาและสามารถดำเนินการตามมตินั้นได้……………….๒ ใน ๓ ของคณะกรรมการทั้งหมดที่อยู่ในขณะนั้น………….
 • มาตรา ๓๑ ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ กระทำการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์

เว้นแต่กรณีดังนี้

(๑) การกระทำต่อตนเอง

(๒) การช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยตามหน้าที่ ตามกฎหมาย ตามหลักมนุษยธรรมหรือตามธรรมจรรยา

โดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน

(๓) นักเรียน นักศึกษา หรือผู้รับการฝึกอบรม ซึ่งทำการฝึกหัดหรือฝึกอบรมในความควบคุม

ของสถาบันการศึกษาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของรัฐหรือที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการให้จัดตั้งสถาบัน

ทางการแพทย์ของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา หรือสถาบันทางการแพทย์อื่นที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง

ทั้งนี้ ภายใต้ความควบคุมของเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกหัดหรือผู้ให้การฝึกอบรมซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์

(๔) บุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล

กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด

หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยในความควบคุมของเจ้าหน้าที่

ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(๕) บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลกระทำการ

ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ในความควบคุม

ของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ทั้งนี้

ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(๖) การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญของทางราชการ ทั้งนี้ โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

(๗) หมอพื้นบ้าน ซึ่งมีความรู้ความสามารถในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น

ด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตามวัฒนธรรมของชุมชนที่สืบทอดกันมานานไม่น้อยกว่าสิบปีเป็นที่นิยม

ยกย่องจากชุมชน โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอให้หน่วยงานที่

กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเป็นผู้รับรอง ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 • ผู้ใดใช้คำหรือข้อความที่แสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ อาจได้รับโทษ อย่างไร

จำคุกไม่เกิน  ๑  ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • ผู้ใดแสดงด้วยวิธีใด ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญเป็นผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ อาจได้รับโทษอย่างไร

จำคุกไม่เกิน  ๑  ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • ผู้ใด ใช้ จ้าง วาน หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญเป็นผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ อาจได้รับโทษอย่างไร

จำคุกไม่เกิน  ๑  ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • การขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ใช้ระเบียบอะไรกำหนด……………….ข้อบังคับสภาแพทย์แผนไทย……………………………………………
 • อายุใบอนุญาต  การต่ออายุใบอนุญาต  ในการประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ใช้ระเบียบอะไรกำหนด………………ข้อบังคับสภาแพทย์แผนไทย……………………………………………..
 • การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และหนังสือ

แสดงวุฒิอื่นใช้ระเบียบอะไรกำหนด………….ข้อบังคับสภาแพทย์แผนไทย…………………………………………………

 • การออกใบแทนในการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการประกอบวิชาชีพ

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ให้เป็นไประเบียบอะไรกำหนด……………ข้อบังคับสภาแพทย์แผนไทย…………………

 • ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตต้องสมัครเป็นสมาชิกแห่งสภาการแพทย์แผนไทย

และมีคุณสมบัติตามกำหนดไว้ในอะไร………………ข้อบังคับสภาแพทย์สภาแพทย์แผนไทย……………………………

 • กรณีที่สมาชิกสภาแพทย์แผนไทย สิ้นสภาพ จะต้องคืนใบอนุญาตให้เลขาธิการสภาแพทย์แผนไทยภายในกี่วัน

๑๕ วัน

 

เฉลย แนวข้อสอบ พ.ร.บ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ (ชุดที่ ๑)

เฉลย  แนวข้อสอบ พ.ร.บ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย   พ.ศ. ๒๕๕๖(ชุดที่ ๑)

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง ครบถ้วนที่สุด

 

 • พระราชบัญญัติ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย  พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วัน-เดือน-ปี อะไร

……………………..วันที่  ๑ ก.พ.  พ.ศ ๒๕๕๖……………………….

 • พระราชบัญญัติ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖  บังคับใช้ใน วัน-เดือน-ปี  อะไร

……………………..วันที่ ๒ ก.พ. พ.ศ. ๒๕๕๖………………………………………………..

 • พระราชบัญญัติ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ได้ทรงโปรดเกล้า ให้ตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมขององค์กรใด………………..รัฐสภา…………………………….
 • “กระบวนการทางการแพทย์เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย บำบัด รักษา หรือป้องกันโรค หรือการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพของมนุษย์ การผดุงครรภ์ การนวดไทย และให้หมายความรวมถึง การเตรียมการผลิตยาแผนไทย และการประดิษฐ์อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ทั้งนี้ โดยอาศัยความรู้หรือตำราที่ได้ถ่ายทอดและพัฒนาสืบต่อกันมา” เป็นความหมายของคำใด ตาม พระราชบัญญัติ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย  พ.ศ. ๒๕๕๖

……………………………..การแพทย์แผนไทย…………………………………

 • คำว่า “วิชาชีพการแพทย์แผนไทย” ตาม พระราชบัญญัติ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย  พ.ศ. ๒๕๕๖

ให้หมายถึงอะไร………………….การประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย หรือ การแพทย์แผนไทยประยุกต์…………

 • “การประกอบวิชาชีพที่กระทำหรือมุ่งหมายจะกระทำต่อมนุษย์ เกี่ยวกับการแนะนำ การตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การบำบัดโรค การรักษาโรคการป้องกันโรค การส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพ โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทยการผดุงครรภ์ไทย การนวดไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และองค์ความรู้ด้านอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยซึ่งถ่ายทอดหรือพัฒนาสืบต่อกันมา ตามตำราการแพทย์แผนไทยหรือจากสถานศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง”

คำว่า  คณะกรรมการ ตามข้อความข้างต้น  หมายถึงใคร………..คณะกรรมการสภาแพทย์แผนไทย……………

 • ตามข้อความข้อ ๖ ทั้งหมด เป็นความหมายของคำใด……….การประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย……………….
 • “การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งศึกษาจากสถานศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง รวมทั้งการประยุกต์ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งนี้ ตามระเบียบและข้อบังคับของสภาการแพทย์แผนไทย” เป็นความหมายของคำใด

……………………………………การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์…………………………………………

 • “กรรมวิธีที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย ที่สภาการแพทย์แผนไทยกำหนดหรือรับรอง” เป็นความหมายของอะไร

……………………………………….กรรมวิธีการแพทย์แผนไทย…………………………………………………………………..

 • “การตรวจ การวินิจฉัย การบำบัด การรักษา การป้องกันโรค การส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพ รวมถึงการผดุงครรภ์ไทย เภสัชกรรมไทย และการนวดไทย ทั้งนี้ ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย” เป็นความหมายของคำใด

…………………………………………เวชกรรมไทย……………………………………………………………………………….

 • “การกระทำในการเตรียมยา การผลิตยา การประดิษฐ์ยา การเลือกสรรยา การควบคุมและการประกันคุณภาพยา การปรุงยาและการจ่ายยาตามใบสั่งยาของ ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์และการจัดจำหน่ายยา ตามกฎหมายว่าด้วยยา ทั้งนี้ ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย” เป็นความหมายของคำใด………………….เภสัชกรรมไทย………………………………………………………………
 • “การตรวจ การวินิจฉัย การบำบัด การรักษา การส่งเสริมสุขภาพหญิงมีครรภ์ การป้องกันความผิดปกติในระยะตั้งครรภ์และระยะคลอด การทำคลอด การดูแลการส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพมารดาและทารกในระยะหลังคลอด ทั้งนี้ ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย” เป็นความหมายของคำใด………………..ผดุงครรภ์ไทย…………….
 • “ การตรวจ การวินิจฉัย การบำบัด การรักษา การป้องกันโรค การส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพ โดยใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปะการนวดไทย ทั้งนี้ ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย” เป็นความหมายของคำใด…

………………………………..การนวดไทย………………………………………………………………………………………..

 • “การตรวจ การวินิจฉัย การบำบัด การรักษา การป้องกันโรค การส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพ โดยใช้องค์ความรู้ซึ่งสืบทอดกันมาในชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้ ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย” เป็นความหมายของคำใด

………………………………..การแพทย์พื้นบ้านไทย…………………………………………………………………………..

 • “บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยจากสภาการแพทย์แผนไทย” หมายถึงใคร……………..ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย……………………………………………………….
 • “บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์จากสภาการแพทย์แผนไทย” หมายถึงใคร…………….ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์…………………………………………
 • คำว่า “ใบอนุญาต” ตาม พระราชบัญญัติ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย  พ.ศ. ๒๕๕๖  หมายถึงอะไร…..

…………….ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือ ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ของสภาการแพทย์แผนไทย………………………………………….

 • ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ หมายถึงบุคคลใด……………….พนักงานเจ้าหน้าที่ ………………………………………………………
 • ใครเป็นผู้ประกาศกำหนด ประเภทการแพทย์แผนไทย อื่นๆ โดยแนะนำของคณะกรรมการสภาแพทย์แผนไทย

…………………รัฐมนตรี รักษาการณ์ตาม พ.ร.บ…………………………………………………………………………………

 • บุคคลใดที่มีอำนาจตาม พ.ร.บ. “ออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งออกระเบียบและประกาศใด ๆ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้” ……รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข……………………………………….
 • องค์กรใดที่มีหน้าที่ “รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์” ……………….สภาแพทย์แผนไทย…………………………………….
 • องค์กรใดที่มีหน้าที่ “ พิจารณาสำนวนการสอบสวน จากคณะอนุกรรมการสภาแพทย์แผนไทย กรณีผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย ถูกกล่าวหา หรือกล่าวโทษ ว่าผิดจรรยาบรรณ” ……………สภาแพทย์แผนไทย……………
 • องค์กรใดที่ทำหน้าที่ “รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของสถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก…………………..สภาแพทย์แผนไทย…………………………………………..
 • องค์กรใดที่ทำหน้าที่ “รับรองหลักสูตรสำหรับการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการในด้านต่าง ๆ ของวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ของสถาบันที่ทำการฝึกอบรมดังกล่าว”………………สภาแพทย์แผนไทย……………………………………..
 • องค์กรใดที่มีหน้าที่ “ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และออกหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย” ……………….สภาแพทย์แผนไทย……………………………………………………………………………………
 • สภาแพทย์แผนไทย จะต้องจัดทำแผนการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อสภานายกพิเศษอย่างไร………………………….อย่างน้อยปีละครั้ง…………………………………………………………………………..
 • สภาแพทย์แผนไทย อาจมีรายได้จากที่ใด

(๑) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน

(๒) ค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

(๓) ผลประโยชน์ที่ได้จากการจัดการทรัพย์สินและกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในมาตรา ๘

(๔) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้ให้แก่สภาการแพทย์แผนไทย

(๕) ดอกผลของเงินและทรัพย์สินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)

 • ใครเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง “ สภานายกพิเศษ”…………รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข……………………..
 • สมาชิกสภาแพทย์แผนไทย ต้องมีอายุอย่างไร……..ไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์……………………………………….
 • บุคคลซึ่งได้รับการอบรมจากผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย ที่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้(ครูมอบตัวศิษย์) เป็นผู้ให้การอบรมและต้องสอบผ่านความรู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย สามารถเป็นสมาชิกของสภาแพทย์ได้หรือไม่ จงบอกเหตุผลประกอบ……………ไม่สามารถเป็นสมาชิกได้ เพราะ ผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้ จะต้องมีสถาบันหรือสถานพยาบาล ที่ได้รับการรับรองจากสภาแพทย์แผนไทยให้เป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้ด้วย
 • บุคคลซึ่งได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์จากสถาบันการศึกษาจะสามารถเป็นสมาชิกของสภาแพทย์แผนไทยได้หรือไม่ อย่างไร จงบอกเหตุผลประกอบ………………..ไม่ได้ เพราะสถาบันการศึกษาที่ทำการถ่ายทอดความรู้จะต้องได้รับการรับรองสถาบันจากสภาแพทย์แผนไทย ด้วย และต้องสอบผ่านความรู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย
 • บุคคลที่ส่วนราชการรับรองความรู้การแพทย์พื้นบ้านไทย จะสามารถเป็นสมาชิกสภาแพทย์แผนไทย ได้หรือไม่ อย่างไร ……………………ไม่ได้ เพราะจะต้องผ่านการรับรองความรู้ตามหลักเกณฑ์ของสภาแพทย์แผนไทยก่อน
 • กลุ่มบุคคลใดที่เป็นผู้พิจารณาว่าผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย ว่าเป็นผู้ประพฤติเสียหายและอาจนำความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ ……………………..คณะกรรมการสภาแพทย์แผนไทย………………………………..
 • บุคคลซึ่งเคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดและคณะกรรมการสภาแพทย์แผนไทยพิจารณาว่าอาจนำความเสียมาสู่วิชาชีพแพทย์แผนไทย จะสามารถเป็นสมาชิกสภาแพทย์แผนไทย………ไม่ได้……………………..
 • สมาชิกสภาแพทย์แผนไทยมีสิทธิ ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

กับสภาแพทย์แผนไทย โดยต้องปฏิบัติตามข้อบังคับใด……………ข้อบังคับสภาแพทย์แผนไทย………………..

 • กรณีที่สมาชิกร่วมกันตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไปเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องใดที่เกี่ยวกับกิจการของสภาการแพทย์แผนไทย คณะกรรมการต้องพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณา ให้ผู้เสนอทราบภายในกี่วันเก้านับแต่วันได้รับเรื่อง………………………….๙๐ วัน………………………………………………………………………………………
 • สมาชิกสภาแพทย์แผนไทย จะสิ้นสมาชิกภาพลงเมื่อไร……จงตอบมา ๓ ข้อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ (๒)

(ก) ไม่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง

โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ให้การอบรมและ

ต้องสอบผ่านความรู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย หรือ

(ข) ไม่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยหรือ

สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองและต้องสอบผ่านความรู้

ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย หรือ

(ค) ไม่เป็นผู้ที่ส่วนราชการรับรองความรู้การแพทย์พื้นบ้านไทย โดยผ่านการประเมินหรือการสอบ

ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย

 • บุคคลที่วิกลจริต จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือผู้ที่เป็นโรคที่สภาแพทย์แผนไทยกำหนดไว้ในข้อบังคับ จะไม่สามารถเป็นสมาชิกสภาแพทย์แผนไทย ได้นั้นจะได้รับการลงความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม อย่างน้อยกี่คน ว่าไม่สามารถรักษาให้หายได้  หรือใช้เวลาในการรักษานานเกินกว่า ๒ ปี…………..๓ คน……………….
 • บุคคลซึ่งเป็นสมาชิกสภาแพทย์แผนไทย ซึ่งวิกลจริต จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่สภาแพทย์แผนไทยกำหนดไว้ในข้อบังคับ และยังไม่ถึงกับสิ้นสมาชิกภาพ  คณะกรรมการสภาแพทย์แผนไทย จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตบุคคลนี้อย่างไร………………….ตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกินสองปี……………………………………………..
 • จงบอกคณะกรรมการสภาแพทย์แผนไทย โดยตำแหน่งให้ครบถ้วน

๑.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข             ๒. อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

๓.อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ๔.เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

๕.เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา

 • กรรมการซึ่งเป็นคณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

หรือหัวหน้าภาควิชาที่ผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชนแห่งละหนึ่งคน เลือกกันเองให้เหลือสาขาละกี่คน…………………๓ คน…………………

 • กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสมาคมหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทยแห่งละหนึ่งคน เลือกกันเองให้เหลือกี่คน……………๓ คน………………………………………………………………………………………………………….

 

Tag Cloud